Partea de trăire practică a creștinismului și metamorfoza

Nu știu cum se potrivesc unele lucruri, dar văd că există potriviri.

Știm că împărțirea Bibliei în pagini și a cărților Bibliei în capitole și versete și trimiterile au fost făcute de oameni, cum s-au priceput ei – de aceea dacă vreți să înțelegeți mesajul unui text, vedeți și ce scrie în capitolele precedente și în următoarele, pentru că împărțirea a fost făcută ca să găsim mai ușor un text, nu strict limitativ, adică nu citi mai mult; o idee nu este înglobată strict numai într-un capitol, ci se poate întinde mai mult.

Observ potrivirea versetului 2.12 și a versetului 12.2 din următoarele texte (mai ușor de ținut minte așa). Cele două texte conțin o mare parte a conținutului creștinismului (partea pe care oamenii intrați pe calea mântuirii trebuie să o facă pentru ca să ajungă la mântuirea lor finală, cu ajutor de sus – partea practică, de trăit cu Domnul):

Filipeni 2
12 Astfel, dar, preaiubiţilor, după cum totdeauna aţi fost ascultători, duceţi până la capăt mântuirea voastră lucrați-vă mântuirea voastră până la rodire și la coacerea roadelor, cu spaimă şi tremur de groază de pierderea mântuirii, nu numai când sunt eu de faţă, ci cu mult mai mult acum, în lipsa mea.
13 Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi şi vă dă, după plăcerea Lui, şi voinţa şi înfăptuirea – vă ajută în umblarea voastră pe calea mântuirii, până la capăt / vedeți articol despre umblarea cu Domnul, în parteneriat cu El /
14 Faceţi toate lucrurile fără cârtiri şi fără şovăieli,
15 ca să fiţi fără prihană şi curaţi, copii ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos şi stricat, în care străluciţi ca nişte lumini în lume,
16 ţinând sus Cuvântul vieţii (nu mântuirea pe veci); aşa ca, în ziua lui Hristos, să mă pot lăuda că n-am alergat, nici nu m-am ostenit în zadar.

Romani 12
1 Vă îndemn, dar, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească.
2 Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia (să nu fiți urâți ca lumea care știm că zace în cel rău), ci să vă prefaceţi – să vă transformați (metamorfozați), prin înnoirea minţii voastre (să vă gândiți la, să fiți preocupați de lucrurile Împărăției în care ați intrat), ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită.

În acest ultim verset este descrisă transformarea unei omizi (urâte) în fluturele frumos / vedeți articol / .

Cui slujești, cu acela vei fi.

Ce alegi să fii?

La care lucruri de sus să ne gândim

Coloseni 3
1 Dacă deci aţi înviat împreună cu Hristos, să umblaţi după lucrurile de sus, unde Hristos şade la dreapta lui Dumnezeu.
2 Gândiţi-vă la (fiți preocupați de, năzuiți la, meditați la) lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ.
3 Căci voi aţi murit, şi viaţa voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu.
4 Când Se va arăta Hristos, viaţa voastră, atunci vă veţi arăta şi voi împreună cu El în slavă.

Vedeți cartea despre Matei (de pastor Beniamin Fărăgău), fericirile din Matei 5:
3 „Ferice de cei săraci în duh (smeriți), căci a lor este Împărăţia cerurilor!
4 Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiaţi!
5 Ferice de cei blânzi, căci ei vor moşteni pământul!
6 Ferice de cei flămânzi şi însetaţi după neprihănire – doar neprihănirea (îndreptățirea) PRIN FAPTE și-o pot face oamenii (Iacov 2.24 etc), deci la aceasta se referă – căci ei vor fi săturaţi!
7 Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă!
8 Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu!
9 Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemaţi fii ai lui Dumnezeu!
10 Ferice de cei prigoniţi din pricina neprihănirii, căci a lor este Împărăţia cerurilor!
11 Ferice va fi de voi când, din pricina Mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni şi vor spune tot felul de lucruri rele şi neadevărate împotriva voastră!
12 Bucuraţi-vă şi înveseliţi-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri; căci tot aşa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi.
Fiecare fericire este un test pentru cea precedentă.

Galateni 5
Faptele firii pământeşti şi Duhul
16 Zic, dar: umblaţi cârmuiţi de Duhul şi ca urmare nu veți mai împlini poftele firii pământeşti.
17 Căci firea pământească pofteşte împotriva Duhului, şi Duhul împotriva firii pământeşti: sunt lucruri potrivnice unele altora, aşa că nu puteţi face tot ce voiţi.
18 Dacă sunteţi călăuziţi de Duhul, nu sunteţi sub Lege.
19 Şi faptele firii pământeşti sunt cunoscute şi sunt acestea: preacurvia, curvia, necurăţia, desfrânarea,
20 închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînţelegerile, dezbinările, certurile de partide,
21 pizmele, uciderile, beţiile, îmbuibările şi alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu.
22 Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia,
23 blândeţea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege.
24 Cei ce sunt ai lui Hristos Isus şi-au răstignit firea pământească împreună cu patimile şi poftele ei.
25 Dacă trăim prin Duhul, să şi umblăm prin Duhul.
26 Să nu umblăm după o slavă deşartă, întărâtându-ne unii pe alţii şi pizmuindu-ne unii pe alţii.

Filipeni 2
1 Deci, dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire şi vreo îndurare,
2 faceţi-mi bucuria deplină şi aveţi o simţire, o dragoste, un suflet şi un gând.
3 Nu faceţi nimic din duh de ceartă sau din slavă deşartă; ci, în smerenie, fiecare să privească pe altul mai presus de el însuşi.
4 Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci şi la foloasele altora.
5 Să aveţi în voi gândul acesta care era şi în Hristos Isus:
6 El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu,
7 ci S-a dezbrăcat pe Sine însuşi şi a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor.
8 La înfăţişare a fost găsit ca un om, S-a smerit şi S-a făcut ascultător până la moarte, şi încă moarte de cruce.
9 De aceea şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult şi I-a dat Numele care este mai presus de orice nume;
10 pentru ca, în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ şi de sub pământ,
11 şi orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul.
12 Astfel, dar, preaiubiţilor, după cum totdeauna aţi fost ascultători, duceţi până la capăt mântuirea voastră, cu frică şi cutremur, nu numai când sunt eu de faţă, ci cu mult mai mult acum, în lipsa mea. / vedeți articol /
13 Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi şi vă dă, după plăcerea Lui (pentru împlinirea planului de mântuire), şi voinţa şi înfăptuirea (planului).
14 Faceţi toate lucrurile fără cârtiri şi fără şovăieli,
15 ca să fiţi fără prihană şi curaţi, copii ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos şi stricat, în care străluciţi ca nişte lumini în lume,
16 ţinând sus Cuvântul vieţii; aşa ca, în ziua lui Hristos, să mă pot lăuda că n-am alergat, nici nu m-am ostenit în zadar.
17 Şi chiar dacă va trebui să fiu turnat ca o jertfă de băutură peste jertfa şi slujba credinţei voastre, eu mă bucur, şi mă bucur cu voi toţi.
18 Tot aşa şi voi, bucuraţi-vă, şi bucuraţi-vă împreună cu mine.

Filipeni 3
7 Dar lucrurile care pentru mine erau câştiguri le-am socotit ca o pierdere, din pricina lui Hristos.
8 Ba încă şi acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, faţă de preţul nespus de mare al cunoaşterii lui Hristos Isus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate şi le socotesc ca un gunoi, ca să câştig pe Hristos
9 şi să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă Legea, ci aceea care se capătă prin credinţa în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, prin credinţă.
10 Şi să-L cunosc pe El şi puterea învierii Lui, şi părtăşia suferinţelor Lui, şi să mă fac asemenea cu moartea Lui;
11 ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morţi.
12 Nu că am şi câştigat premiul sau că am şi ajuns desăvârşit; dar alerg înainte, căutând să-l apuc, întrucât şi eu am fost apucat de Hristos Isus.
13 Fraţilor, eu nu cred că l-am apucat încă; dar fac un singur lucru: uitând ce este în urma mea şi aruncându-mă spre ce este înainte,
14 alerg spre ţintă, pentru premiul chemării cereşti a lui Dumnezeu, în Hristos Isus.
15 Gândul acesta, dar, să ne însufleţească pe toţi care suntem desăvârşiţi; şi, dacă în vreo privinţă sunteţi de altă părere, Dumnezeu vă va lumina şi în această privinţă.
16 Dar, în lucrurile în care am ajuns de aceeaşi părere, să umblăm la fel.
17 Urmaţi-mă pe mine, fraţilor, şi uitaţi-vă bine la cei ce se poartă după pilda pe care o aveţi în noi.
20 Dar cetăţenia noastră este în ceruri, de unde şi aşteptăm ca Mântuitor pe Domnul Isus Hristos.
21 El va schimba trupul stării noastre smerite şi-l va face asemenea trupului slavei Sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a-Şi supune toate lucrurile.

Romani 12
1 Vă îndemn, dar, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească.
2 Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia să nu vă schimonosiți, să nu fiți urâți ca lumea, ci să vă prefaceţi transformați, să vă metamorfozați, prin înnoirea minţii voastre prin schimbarea preocupărilor spre lucrurile lui Dumnezeu, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită.
3 Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine; ci să aibă simţiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credinţă pe care a împărţit-o Dumnezeu fiecăruia.
4 Căci, după cum într-un trup avem mai multe mădulare, şi mădularele n-au toate aceeaşi slujbă,
5 tot aşa şi noi, care suntem mulţi, alcătuim un singur trup în Hristos; dar, fiecare în parte, suntem mădulare unii altora.
6 Deoarece avem felurite daruri, după harul care ne-a fost dat: cine are darul prorociei să-l întrebuinţeze după măsura credinţei lui.
7 Cine este chemat la o slujbă să se ţină de slujba lui. Cine învaţă pe alţii să se ţină de învăţătură.
8 Cine îmbărbătează pe alţii să se ţină de îmbărbătare. Cine dă să dea cu inimă largă. Cine cârmuieşte să cârmuiască cu râvnă. Cine face milostenie s-o facă cu bucurie.
Dragostea să se arate în toate
9 Dragostea să fie fără prefăcătorie. Fie-vă groază de rău, şi lipiţi-vă tare de bine.
10 Iubiţi-vă unii pe alţii cu o dragoste frăţească. În cinste, fiecare să dea întâietate altuia.

Vedeți în aceste texte din Noul Testament (Noul Legământ) ce preocupări să avem.

PRACTIC: Întreabă-L pe Dumnezeu ce așteaptă de la Tine (ce să faci), potrivit cu însușirile pe care ți le-a pus Dumnezeu în tine (Dumnezeu știe cel mai bine ce ți se potrivește) și vei avea călăuzire și ajutor de sus!

Cum să nu-ți pierzi mântuirea

Continuarea articolelor anterioare, cu același text.

Odată ce ai intrat pe calea mântuirii, umblă cu Domnul și încrede-te în Dumnezeu! Avem ajutor de sus în această umblare și călăuzire și în ceea ce priveștre trăirea fizică din această lume și în lucrurile de sus. Am văzut în text că ispitele, grijile vieții i-au făcut pe unii veniți la pocăință, să cadă – diavolul le-a furat sămânța care a început să crească (chiar la unii a și făcut rod, dar nu s-a copt – nu au ajuns la destinația fericită). Cere călăuzirea lui Dumnezeu în orice lucru și ajutor de sus (Matei 7.7-11, Filipeni 4.6 și 7) și umblă cu Domnul. Dumnezeu adaugă credință la credința ta (Luca 17.5 Doamne, mărește-ne credința), voință la voința ta. Îți poate da ajutor doar dacă vrei să umbli cu El, nu făcând orice, că mântuirea nu se poate pierde!

Coloseni 2
1 Vreau, într-adevăr, să ştiţi cât de mare luptă duc pentru voi, pentru cei din Laodiceea şi pentru toţi cei care nu mi-au văzut faţa în trup,
2 pentru ca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniţi în dragoste şi să primească toate bogăţiile deplinei înţelegeri, ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Cristos,
3 în care sunt ascunse toate comorile înţelepciunii şi ale cunoaşterii.
4 Spun lucrul acesta pentru ca nimeni să nu vă înşele prin cuvinte amăgitoare – nu te mulțumi cu ”mântuirea” ușuratică numai prin credință, numai prin har!
5 Căci, deşi sunt departe cu trupul, totuşi cu duhul sunt cu voi şi privesc cu bucurie la buna rânduială care domneşte între voi şi la tăria credinţei voastre în Cristos.
6 Astfel dar, aşa cum L-aţi primit pe Cristos Isus, Domnul, aşa să şi umblaţi în El,
7 fiind înrădăcinaţi şi zidiţi în El, întăriţi prin credinţă, după învăţăturile care v-au fost date şi crescând în ea cu mulţumiri către Dumnezeu.
8 Vegheaţi ca nimeni să nu vă fure cu filozofia şi cu o amăgire deşartă, după tradiţia oamenilor, după învăţăturile începătoare ale lumii – învățăturile dracilor (ale harului fals) care dau mântuirea ușuratică, tradiția mântuirii pe veci că ești mântuit și nu mai scapi – şi nu după Cristos.
9 Căci în El locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii.
10 Voi aveţi totul deplin în El, care este Capul oricărei domnii şi autorităţi.
11 În El aţi fost circumcişi, nu cu o circumcizie făcută de mână, ci cu circumcizia lui Cristos, prin dezbrăcarea de trupul firii pământeşti,
12 fiind îngropaţi împreună cu El prin botez, şi înviaţi în El şi împreună cu El, prin credinţa în puterea lui Dumnezeu, care L-a înviat dintre morţi.
13 Pe voi, care eraţi morţi în greşelile voastre şi în firea voastră pământească necircumcisă, Dumnezeu v-a adus la viaţă împreună cu El, după ce ne-a iertat toate greşelile.
14 A şters documentul cu poruncile lui, care stătea împotriva noastră şi ne era adversar şi l-a anulat, pironindu-l pe cruce.
15 A dezarmat domniile şi autorităţile şi le-a făcut de ruşine înaintea lumii, după ce a ieşit biruitor asupra lor prin cruce – în har, Dumnezeu ne dă posibiltatea să fim mântuiți în final, să umblăm cu Domnul până la capăt (cei care au fost sub vechea Lege nu au putut, pentru că firea pământească nu le-a permis)

Coloseni 3
1 Dacă, deci, aţi înviat împreună cu Cristos, căutaţi lucrurile de sus, unde Cristos stă la dreapta lui Dumnezeu.
2 Gândiţi-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ – schimbați-vă gândirea, preocupați-vă de lucrurile Împărăției
3 căci voi aţi murit şi viaţa voastră este ascunsă cu Cristos în Dumnezeu.
4 Când Se va arăta Cristos, viaţa voastră, atunci vă veţi arăta şi voi împreună cu El în glorie.
5 De aceea, omorâţi mădularele voastre care sunt pe pământ: curvia, necurăţia, patima, pofta rea şi lăcomia, care este o închinare la idoli.
6 Din cauza acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării.

Cum să le omori:

Galateni 5.16 Umblați conduși (împreună cu, preocupați) de Duhul și (ca o consecință) nu veți mai împlini poftele firii pământești.

2 Petru 1
3 Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia, prin cunoaşterea Celui ce ne-a chemat prin slava şi puterea Lui,
4 prin care El ne-a dat făgăduinţele Lui nespus de mari şi scumpe, ca prin ele să vă faceţi părtaşi firii dumnezeieşti, după ce aţi fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte.
5 De aceea, daţi-vă şi voi toate silinţele ca să uniţi cu credinţa voastră fapta – trăiți-vă practic credința; cu fapta, cunoştinţa;
6 cu cunoştinţa, înfrânarea; cu înfrânarea, răbdarea; cu răbdarea, evlavia;
7 cu evlavia, amiciția de fraţi; cu amiciția, iubirea jertfitoare – umblă cu Domnul pas cu pas, apoi ia-o de la începutul listei
8 Căci, dacă aveţi din belşug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiţi nici leneşi, nici neroditori în ce priveşte deplina cunoştinţă a Domnului nostru Isus Hristos.
9 Dar cine nu are aceste lucruri este orb, umblă cu ochii închişi şi a uitat că a fost curăţat de vechile lui păcate – a uitat de mântuire, pentru că a uitat de pocăință!
10 De aceea, fraţilor, căutaţi cu atât mai mult să vă întăriţi chemarea şi alegerea voastră; căci, dacă faceţi lucrul acesta, nu veţi aluneca (cădea) niciodată.
11 În adevăr, în chipul acesta vi se va da din belşug intrare în Împărăţia veşnică a Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos.

Filipeni 3.12-13 Continuați să vă lucrați (până la capăt, în vederea rodirii) mântuirea voastră – mântuirea la timpul prezent – cu groază (de ratarea țintei – mântuirea viitoare), pentru că Dumnezeu vă energizează (verbul este folosit în NT numai cu referire la acțiunea lui Dumnezeu) și vă dă și vrerea și înfăptuirea. Adică faceți-vă voi partea voastră în mântuirea voastră, cu pasiune și seriozitate (știți unde veți fi dacă vă pierdeți mântuirea!) și cu ajutor de sus.

Filipeni 4.8 tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună şi orice laudă, aceea să vă însufleţească.

Dumnezeu și-a făcut și își face partea Lui în mântuirea noastră, și noi trebuie să ne continuăm să ne facem partea noastră, cu frică și tremur de pierderea mântuirii, până la capăt, la Premiul alergării, locul din partea fericită a veșniciei!

Cum să fii sigur că vei ajunge cu Domnul? Umblă cu Domnul până la capăt!

Mintea sănătoasă cu Adevărul

2 Petru 3 (traducerea mai nouă VDCM)
1 Preaiubiţilor, aceasta este a doua epistolă pe care v-o scriu. În amândouă doresc să vă produc o minte sănătoasă, prin înştiinţări,
2 ca să vă fac să vă aduceţi aminte de lucrurile vestite mai dinainte de sfinţii profeţi şi de porunca Domnului şi Mântuitorului nostru, dată prin apostolii voştri – mintea sănătoasă se face prin îndepărtarea concentrării de la lucrurile de jos și focalizarea spre cele de sus, cu ajutorul, călăuzirea și energizarea Duhului Sfânt (pe care fiecare creștin îl are, dacă este creștin) – lucrurile vestite le găsim în Sfânta Scriptură, care ne-a fost dată ca să o împlinim, să o trăim practic, nu ca să o falsificăm / vedeți despre falsificare / și apoi să zicem, cu tupeu de la demoni, sola Scriptura (falsificată) . După cum spune Biblia:

Coloseni 3
1 Dacă, deci, aţi înviat împreună cu Cristos, căutaţi lucrurile de sus, unde Cristos stă la dreapta lui Dumnezeu.
2 Gândiţi-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ,
3 căci voi aţi murit şi viaţa voastră este ascunsă cu Cristos în Dumnezeu.
4 Când Se va arăta Cristos, viaţa voastră, atunci vă veţi arăta şi voi împreună cu El în glorie. / vedeți articol (și următoarele, după acela) /

Cum putem câștiga împotriva firii (nici acest text nu seamănă cu mântuirea pe veci):
Galateni 5
16 Zic dar: umblaţi călăuziţi de Duhul şi ca urmare, nu veți mai împlini poftele firii pământeşti (traducere corectată) / vedeți articol /
17 Căci firea pământească pofteşte împotriva Duhului şi Duhul împotriva firii pământeşti; acestea sunt lucruri opuse unele altora, aşa că nu puteţi face tot ce vreţi.
18 Dacă sunteţi călăuziţi de Duhul, nu sunteţi sub Lege (se referă la Legea veche, care nu a fost dată spre scăpare, ci pentru cunoașterea păcatului) – nu înseamnă că suntem în fărădelege
19 Şi faptele firii pământeşti sunt cunoscute şi sunt acestea: adulterul, curvia, necurăţia, desfrânarea,
20 închinarea la idoli, vrăjitoria, vrajbele, certurile, geloziile, mâniile, neînţelegerile, dezbinările, certurile de partide,
21 invidiile, uciderile, beţiile, îmbuibările şi alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei care fac astfel de lucruri nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu – minte Biblia sau mint cei cu mântuirea pe veci?!

9 Domnul nu întârzie în împlinirea promisiunii Lui, cum cred unii; ci are o îndelungă răbdare pentru voi şi doreşte ca nici unul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă – versetul șterge pe jos cu spurcăciunea de erezie a talibanilor fanatici cu doctrinele harului – fals (ale dracilor sunt, pentru că sunt împotriva Bibliei), că Dumnezeu i-a ales numai pe unii pentru mântuire (pocăință), pe cei mai mulți nu i-a vrut pocăiți și mântuiți!

10 Ziua Domnului însă va veni ca un hoţ. În ziua aceea, cerurile vor trece cu troznet, corpurile cereşti se vor topi de mare căldură şi pământul cu tot ce este pe el va arde (la început, de exemplu în versetul 5, acest text vorbește împotriva ereziei că materia este veșnică – o filozofie a vremii)
11 Deci, fiindcă toate aceste lucruri se vor strica (distruge), ce fel de oameni ar trebui să fiţi voi, printr-o purtare sfântă şi evlavioasă
12 aşteptând şi grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri şi corpurile cereşti se vor topi de căldura focului?
13 Dar noi, potrivit promisiunii Lui, aşteptăm ceruri noi şi un pământ nou, în care va locui dreptatea – se gândesc unii care s-au pretins mântuiți pe veci și au ajuns mai rău decât au fost la început, că  vor curvi (în stare de ebrietate) prin boscheți pe străzile de aur, la marea de cristal (poate vor prinde un înger la înghesuială?!)

14 De aceea, preaiubiţilor, fiindcă aşteptaţi aceste lucruri, străduiţi-vă să fiţi găsiţi înaintea Lui fără pată, fără vină şi în pace – la fel ca multe alte verbe la imperativ, este o poruncă (este o poruncă, nu este opțională!) a Legii HARului, ca să rămânem și să umblăm obligatoriu în HAR, până la capăt, în partea fericită a veșniciei!
15 Să credeţi că îndelunga răbdare a Domnului nostru este mântuire – mântuirea este un proces, care poate fi lung, cum v-a scris şi preaiubitul nostru frate Pavel, după înţelepciunea dată lui,
16 ca şi în toate epistolele lui, când vorbeşte despre lucrurile acestea. În ele sunt unele lucruri greu de înţeles, pe care cei neştiutori şi nestatornici le interpretează greşit, ca şi celelalte Scripturi, spre pierzarea lor – mântuirea poate fi numai prin har, numai prin credința doar teoretică (fără fapte), care este a dracilor (de la care vine erezia nimicitoare a mântuirii pe veci)
17 Voi deci, preaiubiţilor, ştiind mai dinainte aceste lucruri, păziţi-vă ca nu cumva să vă lăsaţi târâţi de rătăcirea acestor nelegiuiţi şi să vă pierdeţi tăria,
18 ci creşteţi în harul şi în cunoaşterea Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Cristos – această creștere în Domnul, prin Duhul Sfânt, Daniel Chiu și alții ca el (slujitori la cel viclean, tatăl învățăturilor dracilor că mântuirea nu se poate pierde) au numit-o ”idei ale curentului eretic numit gandire pozitiva” – înțeleg să fie cu mintea ne-sănătoasă, după ce i-au luat demonii mintea și sufletul (de când cu învățăturile dracilor), dar nici chiar așa! / vedeți articol / . A Lui să fie gloria acum şi în ziua veșniciei – gloria în ziua Judecății de la urmă o vor aduce Sfintei Treimi doar cei care și-au lucrat (în vederea rodirii, verbul este katergazomai), cu ajutorul Duhului Sfânt, propria mântuire / vedeți articol Filipeni 12.2-3 / . Amin.

Cuvântul lui Cristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea

  Coloseni 3.16 Cuvântul lui Cristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră.

Învățăturile care îți arată cum să umbli cu Domnul le găsești în Biblie, în multele predici pe care le avem la dispoziție și scrise în cărți, de exemplu / aici am prezentat câteva / .

Aici avem mai multe cărți puse la dispoziție de fratele pastor Daniel Brânzei (o primă recomandare este Grija de frați de aici).

Există cărți tipărite care merită cumpărate și citite.

”Cartea aceasta să nu se depărteze de tine”

Odată intrați pe calea mântuirii, Biblia ne poate da înțelepciunea care să ducă la mântuirea finală. Învățăturile umblării cu Domnul le găsim în Biblie. Aveți aici mai multe resurse, Biblii în pdf și alte formate etc. Există Biblia pe telefoane și tablete, în computer, pe saituri.

   Iosua 1.8 Să nu se coboare cartea legii acesteia de pe buzele tale, ci călăuzeşte-te de ea ziua şi noaptea, ca să împlineşti întocmai tot ce este scris în ea; atunci vei fi cu izbândă în căile tale şi vei păşi cu spor.

Deuteronomul 30
9 … Domnul Se va bucura din nou de fericirea ta
10 dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău păzind poruncile şi rânduielile Lui scrise în cartea aceasta a Legii, dacă te vei întoarce la Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta şi din tot sufletul tău – nu seamănă cu mântuirea superficială, pe veci (prin credința numai teoretică)!
Porunca nu este departe
11 Porunca aceasta, pe care ţi-o dau eu azi, nu este mai presus de puterile tale, nici departe de tine.
12 Nu este în cer, ca să zici: „Cine se va sui pentru noi în cer şi să ne-o aducă, pentru ca s-o auzim şi s-o împlinim?”
13 Nu este nici dincolo de mare, ca să zici: „Cine va trece pentru noi dincolo de mare şi să ne-o aducă, pentru ca s-o auzim şi s-o împlinim?”
14 Dimpotrivă, este foarte aproape de tine, în gura ta şi în inima ta, ca s-o împlineşti – acum este mai aproape ca niciodată!

Trecerea de la preocupările lumii vechi la cele ale lumii noi

Așa cum în epistola către Romani s-a făcut trecerea de la primul grup la al doilea (chiar și prin versetele citate după scoaterea lor din context ca să pară adevărată erezia nimicitoare cu mântuirea pe veci / vedeți un articol / și / aici mai multe din Romani 9 / ), în Coloseni 3 ni se explică trecerea de la omul vechi la omul nou.

Gândiți-vă la lucrurile lumii noi (în care ați intrat și de care aparțineți), renunțați la cele vechi; mutați-vă preocupările de la cele vechi la cele noi; omorâți mădularele voastre care aparțin lumii vechi (nu înviați mortul, nici măcar pe bucățele!); dezbrăcați-vă de lucrurile vechi ca să vă îmbrăcați cu cele noi; metamorfozați-vă prin înnoirea minții voastre spre voia lui Dumnezeu.

Această renaștere a minții se face prin schimbarea de la gândurile lumii acesteia la cele noi și vedem că învățăturile Bibliei contribuie mult la aceasta:

10 v-aţi îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoieşte spre cunoştinţă, după chipul Celui ce l-a făcut.
16 Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră.

De aceea ni se spune:

2 Timotei 3
14. Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învăţat şi de care eşti deplin încredinţat, căci ştii de la cine le-ai învăţat;
15. din pruncie cunoşti Sfintele Scripturi, care pot să-ţi dea înţelepciunea care duce la mântuire, prin credinţa în Hristos Isus
16. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire
17. pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.

Învățăturile Noului Testament pot duce (nu obligă) la mântuirea finală, dacă sunt urmate; dacă nu, nu te obligă nimeni, dar aceea nu mai este mântuire. Aceste învățături sunt obligatorii (nu doar facultative, că oricum ești mântuit pe veci și atât), pentru că sunt învățături ale Legii harului. Nu poți pretinde că ești în har, dacă nu umbli în har! Învățăturile de urmat le găsim în Noul Testament și în multele cărți și predici (audio) pe care le avem (din belșug) la dispoziție, de exemplu pe saitul predic.ro sau pe ebible.ro unde textele din Biblie sunt însoțite de trimiteri la predici din text.

Numai să nu ascultați propovăduiri eretice, de exemplu că orice ai face nu îți mai poți pierde mântuirea, dar dacă faci fapte rele, îți va fi rușine la Judecată (și nimic mai mult, că ești mântuit pe veci!). Nicidecum, dacă faci fapte rele (umbli cu satana) vei fi cu satana în focul veșnic!

În locul mizeriei lumii, pune zilnic înnvățăturile noi, ale lumii noi în care ai intrat!

Dacă ai intrat în lumea nouă, renunță la preocupările vechi pentru cele noi!

Coloseni 3
1 Dacă deci aţi înviat împreună cu Hristos, să umblaţi după lucrurile de sus, unde Hristos şade la dreapta lui Dumnezeu.
2 Gândiţi-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ.
3 Căci voi aţi murit, şi viaţa voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu.

1 Dacă, deci, ați înviat împreună cu Cristos, căutați, dați-vă interesul, străduiți-vă să găsiți lucrurile de sus, unde Cristos stă la dreapta lui Dumnezeu.
apoi 2 Gândiți-vă, preocupați-vă de lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ.
3 Căci voi ați murit, și viața voastră este ascunsă cu Cristos în Dumnezeu.

Cercetați ca să găsiți lucrurile de sus, ca apoi să vă preocupe aceste lucruri – să vă gândiți profund la ele, ca să le puneți în practică. Aici Biblia (de folos să ne învețe) ne arată cum se face trecerea de la lumea veche (din care ai ieșit deja, prin deces) la lumea nouă, în care ai intrat, prin învierea cu Domnul. Lasă preocupările spre lume pentru preocupările care aparțin Împărăției, în care vrei să ajungi.

2 …, nu vă mai gândiți la cele de pe pământ.
3 Căci voi ați murit (față de lume).

1 Dacă, deci, ați înviat împreună cu Cristos, căutați, dați-vă interesul, străduiți-vă să găsiți lucrurile de sus, unde Cristos stă la dreapta lui Dumnezeu.
2 Gândiți-vă, preocupați-vă de lucrurile de sus
3 Căci viața voastră cea nouă, de sus, este ascunsă sus cu Cristos în Dumnezeu.

Dacă aţi înviat împreună cu Hristos, să umblaţi după lucrurile de sus

Știm că lumea zace în cel rău ( 1 Ioan 5.19 ).

De aceea ni se spune în Romani 2.12
Să nu vă potriviți cu, nu vă modelați după, nu fiți ca lumea păcătoasă, care zace în cel rău,
ci metamorfozați-vă prin înnoirea (renașterea) minții voastre (să gândiți gândurile de sus)
ca să recunoașteți (să puteți deosebi bine) voia lui Dumnezeu,
care este bună (folositoare), plăcută și desăvârșită.

Coloseni 3
1 Dacă deci aţi înviat împreună cu Hristos, să umblaţi după lucrurile de sus, unde Hristos şade la dreapta lui Dumnezeu.
2 Gândiţi-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ.
3 Căci voi aţi murit, şi viaţa voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu.

De unde cunoaștem care sunt lucrurile de sus? Din Biblie.

2 Timotei 3
14. Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învăţat şi de care eşti deplin încredinţat, căci ştii de la cine le-ai învăţat;
15. din pruncie cunoşti Sfintele Scripturi, care pot să-ţi dea înţelepciunea care duce la mântuire, prin credinţa în Hristos Isus – peste tot în Biblie unde este vorba de credința care contează, este credința trăită practic
16. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire
17. pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.

Biblia ne este de folos ca să ajungem la mântuirea finală, dîndu-ne învățăturile necesare, care trebuie ținute. Ce ne învață Biblia? Să umblăm cu Domnul continuu, practic (nu ca și când am fi mântuiți pe veci și atât), ca să ajungem la mântuirea finală!

Ce ne învață Biblia să facem:

2 Petru 1
5 De aceea, daţi-vă şi voi toate silinţele – este opusă învățăturii dracilor (ale harului fals) că dacă vrei să faci ceva pentru mântuirea ta, aia nici nu este mântuire, de parcă sola gratie și sola fide ar duce la mântuirea finală, ca să uniţi cu credinţa voastră fapta – credința trăită practic este chiar la începutul umblării cu Domnul; cu fapta, cunoştinţa;
6 cu cunoştinţa, înfrânarea; cu înfrânarea, răbdarea; cu răbdarea, evlavia;
7 cu evlavia, amiciția; cu amiciția, iubirea jertfitoare. (traducerea Cornilescu este imprecisă)
8 Căci, dacă aveţi din belşug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiţi nici leneşi, nici neroditori în ce priveşte deplina cunoştinţă a Domnului nostru Isus Hristos.
9 Dar cine nu are aceste lucruri este orb, umblă cu ochii închişi şi a uitat că a fost curăţat de vechile lui păcate – a uitat de mântuirea lui și de umblarea cu Domnul!
10 De aceea, fraţilor, căutaţi cu atât mai mult să vă întăriţi chemarea şi alegerea voastră; căci, dacă faceţi lucrul acesta, nu veţi aluneca niciodată – nu seamănă cu mântuirea numai prin alegerea de către Dumnezeu, că ești ales, mântuit și nu trebuie să faci nimic pentru propria ta mântuire.
11 În adevăr, în chipul acesta vi se va da din belşug intrare în Împărăţia veşnică a Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos.

10 De aceea, cu atât mai mult, fraţilor, străduiţi-vă să întăriţi chemarea voastră şi alegerea voastră, pentru că, făcând acestea, nu veţi cădea niciodată (CV2001)

Biblia ne învață că trebuie să umblăm pe cale, până la capăt și că trebuie să ne străduim pe cale. Orice chemare sau alegere ai avea, trebuie să îți faci partea ta, ești responsabil în propria ta mântuire!

11. În adevăr, în felul acesta vi se garantează intrarea (vi se dă din belșug intrare) în Împărăţia veşnică a Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos.

Biblia ne învață ce trebuie să facem ca ajungem la destinația fericită: să umblăm pe cale, până la capăt!

Romani 12.2 Metamorfoza se face prin renașterea (înoirea) gândirii

Romani 12.2 Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită.

în greacă: Nu vă asemănați, nu vă potriviți cu lumea acesta, ci să vă transformați (este folosit verbul metamorfo la imperativ – să vă metamorfozați) prin înoirea (renașterea) minții voastre (Biblia ne spune să ne gândim la lucrurile de sus, unde Cristos stă la dreapta lui Dumnezeu).

Verbul metamorfo se referă și la metamorfoza fluturelui, când omida urâtă se transformă într-un fluture frumos.

Ce alegi să fii?

Umblarea practică cu Domnul contra mistificării Adevărului biblic pentru mântuirea prin credința numai teoretică

2 Timotei 3
8 După cum Iane şi Iambre s-au împotrivit lui Moise, tot aşa şi oamenii aceştia se împotrivesc adevărului, ca unii care sunt stricaţi la minte şi osândiţi în ce priveşte credinţa – au abandonat necesitatea umblării cu Domnul pentru învățăturile dracilor numai prin credința teoretică, numai prin harul ieftin, cu mântuirea pe veci care nu se mai poate pierde, orice ar face oamenii apoi.
9 Dar nu vor mai înainta; căci nebunia lor va fi arătată tuturor, cum a fost arătată şi a celor doi oameni.
10 Tu însă ai urmărit de aproape învăţătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credinţa mea – trăită practic, nu numai teoretic, că e mântuit pe veci orice ar face apoi!, îndelunga mea răbdare, dragostea mea, răbdarea mea,
11 prigonirile şi suferinţele care au venit peste mine în Antiohia, în Iconia şi în Listra – exemple ale umblării practice cu Domnul, pe calea mântuirii!. Ştii ce prigoniri am răbdat; şi totuşi Domnul m-a izbăvit din toate.
12 De altfel, toţi cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Isus vor fi prigoniţi.
13 Dar oamenii răi şi înşelători vor merge din rău în mai rău, vor amăgi pe alţii şi se vor amăgi şi pe ei înşişi.

Aici apostolul Pavel pune în contrast (și se dă ca pildă, ca exemplu) umblarea practică cu Domnul cu amăgitorii amăgiți (înșelătorii înșelați ai satanei, prin care satana încearcă să îi înșele și pe alții). Așa L-am primit pe Domnul Isus, așa să și umblăm cu El!

Lipsa schimbării gândirii, a preocupărilor

Am scris de mai multe ori despre învățăturile Bibliei, vedeți articol despre schimbarea gândirii spre lucrurile de sus și articol despre cum putem fi mântuiți în viitor (în final).

Filipeni 3
17 Urmaţi-mă pe mine, fraţilor, şi uitaţi-vă bine la cei ce se poartă după pilda pe care o aveţi în noi.
18 Căci v-am spus de multe ori, şi vă mai spun şi acum, plângând: sunt mulţi care se poartă ca vrăjmaşi ai crucii lui Hristos.
19 Sfârşitul lor va fi pierzarea. Dumnezeul lor este pântecele, şi slava lor este în ruşinea lor, şi se gândesc la lucrurile de pe pământ.
20 Dar cetăţenia noastră este în ceruri, de unde şi aşteptăm ca Mântuitor pe Domnul Isus Hristos.
21 El va schimba trupul stării noastre smerite şi-l va face asemenea trupului slavei Sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a-Şi supune toate lucrurile.

De ce unii care au intrat pe calea mântuirii o iau razna? Pentru că nu și-au schimbat preocupările, gândirea spre cele de sus.

Schimbarea gândirii

Coloseni 3
1 Dacă deci aţi înviat împreună cu Hristos, să umblaţi (1) după lucrurile de sus, unde Hristos şade la dreapta lui Dumnezeu.
2 Gândiţi-vă (2) la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ.
3 Căci voi aţi murit, şi viaţa voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu.
4 Când Se va arăta Hristos, viaţa voastră, atunci vă veţi arăta şi voi împreună cu El în slavă.
5 De aceea, omorâţi mădularele voastre care sunt pe pământ: curvia, necurăţia, patima, pofta rea şi lăcomia, care este o închinare la idoli.
6 Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării.

Să vedem ce verbe sunt folosite:

(1) ζητέω verb: prezent, activ, imperativ, 2-a, plural = a întreba; a căuta, a cerceta; a se strădui, a se sili (să caute şi să găsească ceva sau pe cineva); a cere, a dori – din nou a se strădui, a se sili și, din nou, verb la imperativ

(2) φρονέω verb: prezent, activ, imperativ, 2-a, plural a (se) gândi, a avea o anumită gândire (nu doar să te mai gândești când nu ai face); a (se) gândi la (ceva), a avea grijă de (ceva), a fi preocupat de.

1 Dacă deci aţi înviat împreună cu Hristos, căutați și străduiți-vă, siliți-vă după lucrurile de sus, unde Hristos şade la dreapta lui Dumnezeu.
2 Gândiţi-vă la lucrurile de sus și fiți preocupați de acestea (să vă schimbați gândirea în totalitatea ei, nu doar așa, că vă mai amintiți în treacăt de ele), nu la cele de pe pământ.

Cum să nu aluneci niciodată – lista și asigurarea din 2 Petru 1

Am văzut cum cineva se temea că dacă renunță la mântuirea (teoretică) numai prin credință, va trebui să facă cine știe ce fapte și era mult mai ușor să se considere mântuit (teoretic) pe veci și atât.

Ce ne învață Biblia să facem:

2 Petru 1
5 De aceea, daţi-vă şi voi toate silinţele ca să uniţi cu credinţa voastră fapta; cu fapta, cunoştinţa;
6 cu cunoştinţa, înfrânarea; cu înfrânarea, răbdarea; cu răbdarea, evlavia;
7 cu evlavia, dragostea prietenoasă pentru frați (amiciția); cu amiciția, iubirea jertfitoare.
8 Căci, dacă aveţi din belşug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiţi nici leneşi, nici neroditori în ce priveşte deplina cunoştinţă a Domnului nostru Isus Hristos – se referă la deplina unire spirituală cu Domnul, cum scrie în 1 Corinteni 6.17 Dar cine se lipeşte de Domnul este un singur DUH cu El.
9 Dar cine nu are aceste lucruri este orb, umblă cu ochii închişi şi a uitat că a fost curăţat de vechile lui păcate – a uitat că a fost iertat prin Jertfa Domnului Isus, născut din nou de sus (regenerat), considerat îndreptățit înaintea lui Dumnezeu! A fost considerat îndreptățit degeaba!
10 De aceea, fraţilor, căutaţi cu atât mai mult să vă întăriţi chemarea şi alegerea voastră; căci, dacă faceţi lucrul acesta, nu veţi aluneca niciodată.
11 În adevăr, în chipul acesta vi se va da din belşug intrare în Împărăţia veşnică a Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos.

10 De aceea, fraţilor, mai degrabă străduiţi-vă să faceţi neclintită chemarea şi alegerea voastră, căci dacă faceţi acestea, niciodată nu veţi cădea (BTF)

10 De aceea, cu atât mai mult, fraţilor, străduiţi-vă să întăriţi chemarea voastră şi alegerea voastră, pentru că, făcând acestea, nu veţi cădea niciodată (CV2001)

Biblia ne învață că trebuie să umblăm pe cale, până la capăt și că trebuie să ne străduim pe cale. Orice chemare sau alegere ai avea, trebuie să îți faci partea ta, ești responsabil în propria ta mântuire!

  1. În adevăr, în felul acesta vi se garantează intrarea (vi se dă din belșug intrare) în Împărăţia veşnică a Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos.