Trecerea de la ritualurile Legii vechi la noua Lege (bazată pe credința în Isus, în Jertfa Lui) în Evrei 10. Cu cât mai aspră va fi pedeapsa (condamnarea)!

Evrei 10
1 În adevăr, Legea veche, care are umbra bunurilor viitoare, nu înfăţişarea adevărată a lucrurilor, nu poate niciodată, prin aceleaşi jertfe care se aduc neîncetat în fiecare an, să facă desăvârşiţi pe cei ce se apropie.
2 Altfel, n-ar fi încetat ele oare să fie aduse, dacă cei ce le aduceau, fiind curăţaţi o dată, n-ar mai fi trebuit să mai aibă cunoştinţă de păcate?
3 Dar aducerea aminte a păcatelor este înnoită din an în an, tocmai prin aceste jertfe;
4 căci este cu neputinţă ca sângele taurilor şi al ţapilor să şteargă păcatele.
5 De aceea, când intră în lume, El zice: „Tu n-ai voit nici jertfă, nici prinos; ci Mi-ai pregătit un trup;
6 n-ai primit nici arderi de tot, nici jertfe pentru păcat.
7 Atunci am zis: „Iată-Mă (în sulul cărţii este scris despre Mine), vin să fac voia Ta, Dumnezeule!”
8 După ce a zis întâi: „Tu n-ai voit şi n-ai primit nici jertfe, nici prinosuri, nici arderi de tot, nici jertfe pentru păcat” (lucruri aduse toate după Legea veche),
9 apoi zice: „Iată-Mă, vin să fac voia Ta, Dumnezeule.” El desfiinţează astfel pe cele dintâi, ca să pună în loc pe a doua.
10 Prin această „voie” am fost sfinţiţi noi, şi anume prin jertfirea trupului lui Isus Hristos o dată pentru totdeauna.
11 Şi, pe când orice preot face slujba în fiecare zi şi aduce de multe ori aceleaşi jertfe, care niciodată nu pot şterge păcatele,
12 El, dimpotrivă, după ce a adus o singură jertfă pentru păcate, S-a aşezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu
13 şi aşteaptă de acum ca vrăjmaşii Lui să-I fie făcuţi aşternut al picioarelor Lui.
14 Căci printr-o singură jertfă El a făcut desăvârşiţi pentru totdeauna pe cei ce sunt sfinţiţi doar cât timp umblă cu Domnul, dacă umblă!
18 Dar acolo unde este iertare de păcate nu mai este nevoie de jertfă pentru păcat – se făcea trecerea de la Legea veche cu faptele (ritualurile) Legii, la Legea nouă, bazată pe credința în Isus dar care TREBUIE TRĂITĂ PRACTIC, PRIN FAPTE, că altfel nu vei ajunge la mântuirea finală viitoare / vedeți Timpurile mântuirii / . (versetele de mai jos, începând cu 26)
19 Astfel, dar, fraţilor, fiindcă prin sângele lui Isus avem o intrare liberă în Locul Preasfânt (Sfânta Sfintelor)
20 pe calea cea nouă şi vie pe care ne-a deschis-o El – calea mântuirii (umblarea cu Domnul în procesul de mântuire), prin perdeaua dinăuntru, adică trupul Său,
21 şi, fiindcă avem un Mare Preot pus peste casa lui Dumnezeu,
22 să ne apropiem cu o inimă curată, cu credinţă deplină, cu inimile stropite şi curăţate de un cuget rău şi cu trupul spălat cu o apă curată.
23 Să ţinem fără şovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este Cel ce a făcut făgăduinţa.
24 Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste şi la fapte bune.
25 Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei; ci să ne îndemnăm unii pe alţii şi cu atât mai mult, cu cât vedeţi că ziua se apropie.
26 Căci, dacă păcătuim (o ținem tot păcătuind) cu voia, după ce am primit cunoştinţa Adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate,
27 ci doar o aşteptare înfricoşată a judecăţii şi văpaia unui foc veșnic care va mistui în partea rea și cinuitoare a veșniciei pe cei răzvrătiţi.
28 Cine a călcat Legea lui Moise este omorât fără milă – dacă ieși din ascultarea de Domnul, de sub Legea harului, treci înapoi sub autoritatea de condamnare a Legii vechi (nu există altă Lege), pe mărturia a doi sau trei martori.

Jertfa Domnului Isus îți poate fi de folos doar ca să umbli și cât timp umbli cu Domnul!

29 Cu cât mai aspră pedeapsă credeţi că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări Sângele Legământului, cu care a fost sfinţit degeaba dacă nu umblă până la capăt cu Domnul, şi va batjocori pe Duhul harului?
30 Căci ştim cine este Cel ce a zis ÎN LEGEA VECHE: „A Mea este răzbunarea, Eu voi răsplăti!”, şi în altă parte: „Domnul va judeca pe poporul Său.”
31 Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui Viu după Legea veche care nu a mântuit pe nimeni, la judecata finală (primești ce ai urmat).

Cu cât mai mare (aspră) condamnare spre veșnicia rea!

De ce au apărut doctrinele de la Dort prin stâmbarea adevărului Bibliei

Sinodul de la Dort a dat doctrinele ca să dea o justificare teologiei cu mântuirea pe veci, pentru ca Olanda să nu revină la catolicism și sub dominația spaniolă (statul și religia fiind strâns legate). Cum justificare biblică reală nu exista, pentru punctele T.U.L.I.P. s-au bazat pe o erezie de la începutul creștinismului (cu căderea totală, că numai cei aleși pot fi mântuiți – să nu intervină voința oamenilor în mântuire și deci nici în pierderea ei – ești mântuit și poți face orice că nu mai scapi, poți persevera cu satana că tot cu Dumnezeu vei fi în veșnicie). Se vede falsitatea și originea demonică a doctrinelor. Deci, cei care propovăduiesc aceste doctrine, trebuie să știe că ele nu au fost inventate din motiv de adevăr biblic, ci pentru că au vrut să le pară adevărată teologia falsă. Și în Ungaria și Elveția au existat calvini (reformați), dar lor nu le-a fost frică de spanioli, așa că nu ei le-au inventat. Nu au fost făcute din grija de potrivire după Biblie, ci au falsificat spiritul Bibliei, prin extragerea unor versete din context, ca să le pară lor reală teologia. / Vedeți categoria despre această falsificare, mai ales în articolele mai vechi, care apar în josul paginii / . Nu s-au potrivit ei după Biblie, nu au căutat Adevărul, ci au strâmbat Biblia după cum aveau nevoie pe moment, nu le-a păsat de Adevărul biblic!

De unde provin diferențele dintre teorie și practică

Trebuie să înțelegem care era situația în timpul reformei: statul și religia erau împreună și se considera că cei de altă religie sunt împotriva statului (un fel de trădători).

Luther a vut să se depărteze de ideea cumpărării indulgențelor (iertarea pe bani) și a făcut o altfel de teologie teoretică. Au zis că mântuirea este fără fapte ca să nu mai dea oamenii bani; practic i-ar fi obligat pe toți să facă fapte bune (roade), să trăiască cum trebuie, dacă ar fi putut.

Olanda ajunsese sub dominația Spaniei catolice. Olandezii au devenit calvini și au interzis celelalte religii. Protestantul Arminius a cercetat Biblia și a văzut că vrăjeala cu mântuirea teoretică nu este după Biblie și a propus întoarcerea la Adevărul Bibliei. Dar olandezii au vrut să continue să fie calviniști, pentru că credeau că dacă reveneau la mântuirea care trebuie lucrată prin fapte, ar fi trebuit să revină la catolicism și sub dominația Spaniei. Ca să pară adevărată teologia mântuirii ușuratice pe veci (pe care nu au trăit-o, doar au spus-o), au inventat Doctrinele de la Dort (că doar dacă oamenii sunt decăzuți complet, monstrul îi va alege numai pe unii pentru mântuire și îi va mântui obligatoriu pe veci și nu mai scapă, orice ar face ei). Doctrinele acelea nici nu au apărut din motive religioase.

Așa se explică de ce reformații au zis una (mântuirea ușuratică, pe veci), dar au trăit alta (prin fapte). Nu au trăit erezia, ci au folosit-o împotriva altora, deși nu era nevoie.

Harul fals

Protestanții adevărați (originali) au adăugat umblarea cu Domnul la teologia teoretică, și această umblare i-a mântuit.

În zilele noastre, tot felul de fanatici au vrut să își ia și să ne ofere o mântuire ușuratică (au uitat de faptele protestanților pentru că nu i-a interesat spiritul reformei, ci și-au luat ce le-a plăcut, adică și-au dat învățături după poftele lor – pentru ei reformat (baptist etc) nu înseamnă decât că ești mântuit pe veci și atât).

Să vedem un astfel de individ, care ne prezintă harul fals (cu mântuirea pe veci):

Mărețul împotrivitor al Adevărului ne prezintă ceea ce numește ”har”, dar fiind vorba despre harul ușuratic (pretinde că oferă mântuirea pe moment pentru veci, că ești mântuit și atât), acest har este fals.

”Harul pune accent pe ceea ce face Dumnezeu, şi anume că El a pus în contul nostru ţinerea legii de către Hristos” – Sola fide, sola gratia, mântuirea numai prin har, numai prin credință este o iluzie: Ioan Botezătorul i-a numit pui de vipere pe cei care credeau că vor fi mântuiți numai prin har, numai prin credința teoretică. Iacov, inspirat de Dumnezeu a numit această credință a dracilor, care nu mântuie! Harul arminist constă în ceea ceea ce a făcut și face Dumnezeu ca să permită intrarea noastră pe calea mântuirii (nașterea de sus) și umblarea cu Domnul. Cristos nu ține Legea în locul nostru, ci Jertfa, Învierea, trimiterea Duhului Sfânt fac posibilă intrarea și umblarea în har (în Legea veche oamenii nu au putut umbla perfect cu Domnul, pentru că firea nu i-a ajutat, acum avem ajutor și călăuzire de sus).

”Harul pune accent pe persoana lui Hristos, în ceea priveşte trăirea mântuirii” – după ce lupii răpitori au adus din America etc erezia nimicitoare cu mântuirea pe veci, unii care erau intrați pe calea mântuirii au făcut ce au vrut (că nu-și pierd mântuirea) și au ajuns mai rău decât la început: bețivani curvari drogați scandalagii etc. Doar satana (sola satana) îi poate îndobitoci pe lupii răpitori să zică solus Cristus.

”Harul exclude orice merit al omului” – Harul biblic arminist oferă mântuirea tuturor și ne obligă să renunțăm la lume și să umblăm cu Domnul: Tit 2
11 Căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toţi oamenii a fost arătat
12 şi ne învaţă s-o rupem cu păgânătatea şi cu poftele lumeşti şi să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate şi evlavie,
13 aşteptând fericita noastră speranţă şi arătarea gloriei marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor Isus Cristos.

”Harul dă mântuirea în dar” – Harul obligă la umblarea cu Domnul până la mântuirea finală. Mântuirea arministă nu este o luare de prizonieri, că Dumnezeu te-a închis în trenul mântuirii (numai prin har, numai prin credință) și poți face orice. Dumnezeu, prin LEGEA harului (care are cerințe care trebuie respectate) face posibilă mântuirea noastră, nu obligă pe nimeni să fie mântuit.

”Harul îi face desăvârşiţi (maturi) pe cei ce îl primesc, deoarece transferă asupra lor sfinţenia lui Hristos, prin puterea Duhului Sfânt” – Harul adevărat Biblic este arminist și ne obligă să umblăm cu Domnul, până la mântuirea finală viitoare. Duhul Sfânt îi călăuzește pe cei mântuiți pe veci prin birturi, la curve etc, că ei nu își mai pierd mântuirea – halal maturitate cu așa tentativă de ”mântuire”.

”Harul îl ridică pe păcătos din orice fel de stare” – de sub masă când e turmentat, drogat etc? Și îl caută când e băut la curve (că așa a făcut tatăl din pilda fiului pierdut?! / vedeți pilda / )

”Harul îl duce în cer pe cel mântuit” – mântuirea este un proces (vedeți sus în meniu articolele): am intrat în proces de mântuire, umblăm cu Domnul, până la mântuirea finală, în partea fericită a veșniciei!

”Harul îndreaptă spre îndurarea şi iertarea lui Dumnezeu” – Dumnezeu nu îi va duce în cer pe cei ”mântuiți pe veci” care bântuie băuți la curve, fac avorturi etc că nu își pierd mântuirea, dacă aceștia nu vor să meargă cu Domnul!

Harul adevărat biblic (arminist) a făcut posibilă mântuirea noastră, numai prin umblarea noastră până la capăt, în HAR, cu Domnul!

Halloween – cele 5 Sola ale mântuirii pe veci

Halloween este o sărbătoare păgână suprapusă peste creștinism și unii ar putea zice că poate fi considerată creștină.

2 Corinteni 11
13 Oamenii aceştia sunt nişte apostoli mincinoşi, nişte lucrători înşelători, care se prefac în apostoli ai lui Hristos.
14 Şi nu este de mirare, căci chiar Satana se preface într-un înger de lumină.
15 Nu este mare lucru, dar, dacă şi slujitorii lui se prefac în slujitori ai neprihănirii. Sfârşitul lor va fi după faptele lor – Amin.

Cu câteva sute de ani în urmă, din diferite motive (frica patologică de pierderea mântuirii, motive politice și economice), niște indivizi au reîncălzit (au readus în prim-planul religiei lor, care astfel se bazează pe o teologie falsă) erezia nimicitoare cu mântuirea pe veci; ei nu au trăit-o, ci au lăsat-o moștenire urmașilor.

Aceia au inventat sloganurile (teoretice, că nu le-au trăit) numite Cele 5 Sola. Să le vedem și să observăm falsitatea lor, ca să vedem de la cine au venit: de la Dumnezeu sau de la demoni.

Sola fide – justificarea numai prin credință – numai să crezi și te pretinzi mântuit pe veci.Mântuirea ușuratică se opune Bibliei, de exemplu epistolei lui Iacov, capitolul 2, în care Sola fide este credința dracilor, care nu mântuie! De asemenea, Biblia insuflată de Dumnezeu și care poate da învățătura care să ducă la mântuirea finală, ne spune că înaintea lui Dumnezeu, JUSTIFICAREA (ÎNDREPTĂȚIREA) este dată de credință + fapte. Justificarea inițială este numai prin credință, dacă nu este urmată de umblarea cu Domnul, a fost degeaba. Iacov 2.23 Astfel s-a împlinit Scriptura care zice: „Avraam a crezut pe Dumnezeu și a umblat practic cu Dumnezeu! şi i s-a socotit ca neprihănire”; şi el a fost numit „prietenul lui Dumnezeu.” 24 Vedeţi, dar, că omul este socotit neprihănit prin fapte, şi nu numai prin credinţă.

Sola gratia – mântuirea numai prin har – acolo unde harul vă învață că veți fi mântuiți fără să umblați cu Domnul, puteți înlocui cuvântul har cu cuvântul drac (mântuirea iluzorie prin învățăturile dracilor și, mai rău, prin Doctrinele dracilor). Pe arminiști harul îi învață:
Tit 2
1. Tu însă vorbeşte lucruri care se potrivesc cu învăţătura sănătoasă – este arministă:
11. Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toţi oamenii, a fost arătat
12. şi ne învaţă s-o rupem cu păgânătatea şi cu poftele lumeşti şi să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate şi evlavie,
13. aşteptând fericita noastră nădejde şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor Isus Hristos – nu căutând, așteptând și prinzând ieftinirea băuturii, curvelor și a altor lucruri plăcute unora care se pretind mântuiți pe veci!

Este evident satanismul învățăturii cu mântuirea numai prin har, numai învățătură a dracilor poate fi aceea că poți fi mântuit prin har fără să umbli în har! Se opune cerințelor lui Dumnezeu ca oamenii să umble cu Domnul, până la mântuirea finală. Este ca un vaccin: ești protejat pe veci, orice ai face!

Sola scriptura – Numai Biblia, dar au înlocuit obligativitatea umblării cu Domnul, prin har și în har, până la mântuirea finală (procesul mântuirii) cu o mântuire ușuratică, pe moment, pentru veci!

Apocalipsa (Revelații) 22 – Decrete Prezidențiale de incinerare – practic, Sentința finală este dată deja:
18 Mărturisesc oricui aude cuvintele prorociei din cartea aceasta că, dacă va adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta – au adăugat mântuirea numai prin credința teoretică
19 Şi, dacă scoate cineva ceva din cuvintele cărţii acestei prorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieţii şi din cetatea sfântă, scrise în cartea aceasta – au scos obligativitatea umblării cu Domnul, în har, pentru a ajunge la mântuirea viitoare finală. Încinerare plăcută în focul veșnic exagerat de chinuitor, că știm că Dumnezeu nu va pierde!

Tocmai cei care extrag versete din context ca să se potrivească cu mântuirea ușuratică și astfel falsifică învățătura sănătoasă zic Sola scriptura – după faptele lor, după care vor fi judecați și după falsificarea învățăturii despre mântuire li se potrivește mult mai bine sola învățăturile dracilor!

Solus Christus („Numai Cristos„; uneori sub forma Solo Christo, „numai prin Cristos”)

Matei 7
15 Păziţi-vă de prorocii mincinoşi! Ei vin la voi îmbrăcaţi în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt nişte lupi răpitori.
16 Îi veţi cunoaşte după roadele lor. Culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini?
17 Tot aşa, orice pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele – teologia cu mântuirea pe veci a produs uciderea sufletelor, acolo unde a ajuns!

Tocmai lupii răpitori prin care demonii ar vrea să renunțați la mântuirea reală pentru niște iluzii (doar teoretice) au tupeul să zică Numai Cristos! Și atunci de ce îl iubesc și urmează pe satana, care nu cruță turma?

Soli Deo Gloria – Glorie numai lui Dumnezeu ne zic cei care îi învață pe oameni că pot face orice, dar mântuirea este pe veci și nu și-o mai pot pierde! De parcă Dumnezeu are nevoie de laudele celor care au părăsit învățătura sănătoasă (HARUL adevărat am văzut că este este arminist!) și unii chiar umblă cu lumea, pretinzându-se mântuiți pe veci!

Ești în Legământul nou cu Dumnezeu! Harul care aduce minunea mântuirii, aduce și o mai mare pedeapsă veșnică pentru cei care îl calcă!

Deuteronom 29
10 Astăzi staţi înaintea Domnului Dumnezeului vostru, voi toţi, căpeteniile seminţiilor voastre, bătrânii voştri, mai marii oştirii voastre, toţi bărbaţii din Israel,
11 copiii voştri, nevestele voastre şi străinul care este în mijlocul taberei tale, de la cel ce-ţi taie lemne, până la cel ce-ţi scoate apă;
12 stai ca să intri în legământ cu Domnul Dumnezeul tău, în legământul acesta încheiat cu jurământ, şi pe care Domnul Dumnezeul tău îl încheie cu tine în ziua aceasta,
13 ca să te facă azi poporul Lui şi El să fie Dumnezeul tău, cum ţi-a spus şi cum a jurat părinţilor tăi, Avraam, Isaac şi Iacov.
14 Nu numai cu voi închei legământul acesta încheiat cu jurământ,
15 ci atât cu cei ce sunt aici printre noi de faţă în ziua aceasta, înaintea Domnului Dumnezeului nostru, cât şi cu cei ce nu sunt aici printre noi în ziua aceasta.

Cum se încheia un legământ cu jurământ: animalele erau tăiate în două și cei care făceau legământ treceau printre cele două jumătăți, spunând ca așa să se facă celui care nu își va respecta partea lui în jurământ.

Geneza 15
7 Domnul i-a mai zis: „Eu sunt Domnul care te-am scos din Ur, din Haldeea ca să-ţi dau în stăpânire ţara aceasta.”
8 Avram a răspuns: „Doamne Dumnezeule, prin ce voi cunoaşte că o voi stăpâni?”
9 Şi Domnul i-a zis: „Ia o juncană de trei ani, o capră de trei ani, un berbec de trei ani, o turturea şi un pui de porumbel.”
10 Avram a luat toate animalele acestea, le-a despicat în două şi a pus fiecare bucată una în faţa alteia; dar păsările nu le-a despicat.
17 După ce a asfinţit soarele, s-a făcut un întuneric adânc; şi iată că a ieşit un fum ca dintr-un cuptor, şi nişte flăcări au trecut printre dobitoacele despicate.
18 În ziua aceea, (flăcările erau) Domnul a făcut un legământ cu Avram

Evrei 10
26 Căci dacă păcătuim (o ținem tot păcătuind) de bunăvoie, după ce am primit cunoaşterea Adevărului – după ce ne-am unit cu Domnul (suntem intrați pe calea mântuirii, adică în proces de mântuire, dar plecăm), nu mai rămâne nici o Jertfa pentru păcate – ieșirea din har invalidează Jertfa Domnului pentru respectivul
27 ci doar o aşteptare îngrozitoare a judecăţii şi furia focului care este gata să-i mistuie pe cei răzvrătiţi.
28 Dacă cineva calcă Legea lui Moise, este ucis pe baza a două sau trei mărturii.
29 Cu cât mai aspră, credeţi voi, că va fi pedeapsa ce i se cuvine celui care va fi călcat în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va fi profanat Sângele Legământului în care a fost sfinţit şi îl va fi batjocorit pe Duhul harului?
30 Într-adevăr, îl cunoşteau pe Cel care a zis: A mea este răzbunarea, eu voi răsplăti. Şi din nou: Domnul va judeca poporul său – după Legea veche!
31 Este îngrozitor să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu! – mai ales în partea rea a veșniciei! (VRBC)

De ce scrie în versetul 28 despre Legea lui Moise? Pentru că cei care ies din Legea Harului trăit practic, intră sub Legea lui Moise. Nu există altă lege. Legea lui Moise nu a fost dată spre mântuire (nu a mântuit pe nimeni) ci pentru cunoașterea păcatelor. Dacă în Legea dată prin Moise, oamenii erau omorâți așa ușor, cu cât mai aspră va fi pedeapsa celor care calcă Legea Harului! Ești intrat în Legământ cu Domnul și harul aduce minunea mântuirii (fără să oblige la mântuire), dar și mai mare pedeapsă veșnică pentru cei care îl calcă!

Harul fals al mântuiților pe veci (punctele TULIP)

Harul arminist ne învață să facem ceva:

Tit 2.11 Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toţi oamenii, a fost arătat
12 şi ne învaţă s-o rupem cu păgânătatea şi cu poftele lumeşti şi să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate şi evlavie,
13 aşteptând fericita noastră nădejde şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor Isus Hristos.

În contrast cu acesta, ”harul” fanatic și curvinist îi învață pe cei care se pretind mântuiți pe veci că satana i-a ales la facerea lumii (în suveranitate arbitrară), i-a mântuit cu de-a sila (a mers harul irezistibil peste ei) și ei nu își mai pot pierde mântuirea orice ar face (pentru că au fost aleși). Este evident că dumnezeul lor este satana / vedeți articolul / , pentru că numai satana îi poate înșela pe oamenii naivi că există mântuire fără pocăință!

Harul fanaticilor. Unii mai reduși mintal, inculți (crescuți la coada vacii) au auzit de punctele TULIP și le-au crezut și le păzesc, în fanatismul lor. Nu am văzut decât dereglați mintal care să propovăduiască așa ceva. Arminius a combătut învățăturile acestea cu câteva sute de ani în urmă, pentru că a văzut că sunt blasfemiatoare (implică existența unui Dumnezeu monstruos, care i-a ales doar pe unii, pe ceilalți nu i-a vrut). Au mai fost baptiști care le-au crezut (li s-au părut inteligente la început), dar după ce le-au gândit au văzut că sunt minciuni și blasfemii (Dumnezeu este un monstru, pentru că îi va arde în focul veșnic pe cei mai mulți, fără să îi întrebe măcar și pe care El nu i-a vrut la mântuire). Iar când au aflat că unii care se cred mântuiți pe veci au făcut orice, au renunțat și la mântuirea pe veci. Punctele TULIP sunt ușor de combătut și pentru că încep cu o minciună: Dumnezeu îi vrea mântuiți numai pe unii – se opune versetului de mai sus.

Harul curvinist. Am cunoscut din cei care se credeau mântuiți pe veci (odată mântuiți pe veci mântuiți) și care au făcut orice (credeau că mântuirea nu se poate pierde) și starea lor a ajuns mai rea decât cea dintâi (vedeți în linkul de mai sus, am pus la comentariile acelui articol). Cei care trăiesc Doctrinele harului (ale dracilor sunt, că ale dracilor învățături le propovăduiesc) ajung mai răi decât cei din lume. Ei trăiesc mântuirea numai prin credință, fără fapte și nu știu (nu îi interesează ce spune Biblia) că pe înaintașii lor, Ioan Botezătorul i-a numit pui de vipere (și aceia au vrut să fie mântuiți, dar fără pocăință). Iar de la mântuirea fără fapte, unii ajung la mântuirea cu fapte vrednice de satana, tatăl minciunilor și al ereziilor nimicitoare. Dacă poți face orice (că nu îți mai poți pierde mântuirea), de ce să nu faci orice? Și unii fac orice!

Aveți grijă cei care, de bună credință, ați primit și crezut învățătura că mântuirea nu se poate pierde, că unii fac orice (mântuiți pe veci) și tocmai învățătura că mântuirea nu se poate pierde îi face să își piardă mântuirea. Ați primit și propovăduit și altora aceste învățături pentru că nu ați știut ce produc.

Veți sta în fața lui Dumnezeu la Judecată împreună cu sufletele pe care le-ați ucis propovăduind învățături care vi s-au părut (pe moment) corecte. Aceasta nu este mântuire! Nu veți fi cu Domnul în veșnicie, ci cu sufletele ucise de această învățătură!

Nu ucideți suflete!

Am văzut că în special cei nou intrați pe calea mântuirii sunt mai vulnerabili la învățătura că mântuirea nu se poate pierde (în articolul anterior, în pilda cu semințele). Dar noi știm că în cazuri de calamități (dezastre) naturale, de exemplu inundații, multe plante sunt distruse.

Și în viața reală, unii dintre cei care umblă pe calea mântuirii pot să o ia razna, mai ales în vremuri prea bune (prea fără griji) sau prea rele (de exemplu prigoane).

Dacă vine o prigoană, nu creștinii renunță la credință, ci cei care se cred mântuiți pe veci. Ei cred că nu își pot pierde mântuirea, orice ar face!

Așa că vă rog să vă abțineți de la propovăduirea ereziei mântuirii pe veci, pentru că poate să ucidă suflete. (Unii și-au dat seama de asta pentru că au văzut practic ce se întâmplă și nu mai insistă, sunt destule lucruri bune în Biblie despre care să predice).

Dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui, nu în minciunile că mântuirea nu se poate pierde

1 Ioan 5.3 Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui.

Tot felul de mântuiți pe veci (mai ales cei fanatici care delirează necontrolat) ar vrea să ne învețe că odată ce ai venit la mântuire, nu îți mai poți pierde mântuirea, poți face orice (chiar au ajuns să facă avorturi), că Dumnezeu este obligat să te ”persevereze în sfințenie” (adică să te caute permanent la roșcove și porci) / vedeți articolul / .

Biblia ne învață altceva: că trebuie să păzim poruncile lui. Legea harului nu este prostituție spirituală cu demonii în care poți face orice (că Dumnezeu te-a ales și celelalte baliverne), ci umblarea cu Domnul pe calea mântuirii, să nu facem fapte rele și să facem fapte bune. Ai intrat în har, rămâi în har până la mântuirea finală din veșnicia fericită. Poți să pleci din har (care nu este obligatoriu).

1 Ioan 2 Cei care își urăsc frații

1 Ioan 2
7 Preaiubiţilor, nu vă scriu o poruncă nouă, ci o poruncă veche pe care aţi avut-o de la început. Porunca aceasta veche este Cuvântul pe care l-aţi auzit.
8 Totuşi vă scriu o poruncă nouă, lucru care este adevărat atât cu privire la El, cât şi cu privire la voi; căci întunericul se împrăştie, şi Lumina adevărată şi răsare chiar.
9 Cine zice (crede, pretinde) că este în Lumină, şi urăşte pe fratele său, este încă în întuneric până acum.
10 Cine iubeşte pe fratele său rămâne în Lumină, şi în el nu este niciun prilej de poticnire.
11 Dar cine urăşte pe fratele său este în întuneric, umblă în întuneric, şi nu ştie încotro merge, pentru că întunericul i-a orbit ochii.
12 Vă scriu, copilaşilor, fiindcă păcatele vă sunt iertate pentru Numele Lui.
13 Vă scriu, părinţilor, fiindcă aţi cunoscut pe Cel ce este de la început. Vă scriu, tinerilor, fiindcă aţi biruit pe cel rău. V-am scris, copilaşilor, fiindcă aţi cunoscut pe Tatăl.
14 V-am scris, părinţilor, fiindcă aţi cunoscut pe Cel ce este de la început. V-am scris, tinerilor, fiindcă sunteţi tari, şi Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi, şi aţi biruit pe cel rău.
15 Nu iubiţi lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubeşte cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el.

versetele 9 și 11 Cine urăște pe fratele său și pe cei pe care ar trebui să îi păstorească? Cine ucide suflete cu mizeria de erezie nimicitoare că mântuirea nu se poate pierde. Unii au crezut că pot face orice, că Cristos este așa de mare și Jertfa așa de acoperitoare că poate ierta orice și mântuirea nu se poate pierde (așa li s-a propovăduit de la amvoane). Au crezut că pot face orice și au făcut orice! Și unii au ajuns mai decăzuți decât cei din lume! Nu degeaba scrie în Biblie că mai bine nu ar fi venit la mântuire!

Unii pot să trăiască ca sfinții, chiar dacă cred că Dumnezeu i-a ales și i-a mântuit cu de-a sila. Cei care află de erezie se interesează ușor pe internet ce înseamnă acesta și cred că odată mântuiți ei sunt pe veci mântuiți. Dacă fac orice, merg din rău în mai rău. Și calviniștii care trăiesc ca sfinți devin lupi răpitori (contribuie la uciderea sufletelor) fără să vrea și chiar fără să știe. Nu au vrut ei să devină lupi răpitori. Dar nici ereziile nimicitoare de la satana nu sunt spre binele oamenilor! Fără să vrea, aceștia ucid sufletele celor care ar trebui să umble cu Domnul pe calea mântuirii. Versetul 10 Cine iubeşte pe fratele său rămâne în Lumină, şi în el nu este niciun prilej de poticnire. 11 Dar cine urăşte pe fratele său – prin faptul că îi spune învățătura dracilor că mântuirea nu se poate pierde este în întuneric, umblă în întuneric, şi nu ştie încotro merge spre chin veșnic, pentru că întunericul (satana) i-a orbit ochii Doctrinele false care sunt numite ale harului, bazate pe falsificarea Bibliei.

Nu propovăduiți erezia nimicitoare, pentru că ucideți suflete și Dumnezeu vă va chinui în focul veșnic! Dumnezeu nu va pierde la nesfârșit!

Mântuirea falsă oferită de calvinism

Mulți calviniști trăiesc cu impresia că dacă Dumnezeu i-a ales la facerea lumii ei sunt mântuiți (chiar fără să vrea) și apoi nu își vor mai putea pierde mântuirea, orice ar face ei. În Biblie, Dumnezeu promite creștinilor că vor fi păziți pe cale (nu obligați pe cale!). Calviniștii folosesc aceste versete ca să își acopere credința că mântuirea nu se poate pierde (este o strâmbare a învățăturii curate).

În realitate, calvinismul nu promite nimănui nimic, practic. Pretenția calvinismului este că toți oamenii trebuie să trăiască ca și când au fost aleși de Dumnezeu, dar abia la Judecată se va ști cei care au fost aleși și mântuiți și cine nu. Mai rar o asemenea aberație! Adică mântuirea este complet arbitrară. Înseamnă că unii baptiști care sunteți calviniști, veți avea surpriza extrem de neplăcută să constatați că ați fost pocăiți degeaba, Dumnezeu nu v-a ales și ați umblat cu Domnul degeaba! Umbli cu Domnul pe calea mântuirii până la capăt și la Judecată iei țeapă! Se vede că această erezie calvinistă este opusă creștinismului. Harul real oferă oamenilor o mântuire reală, bazată pe Jertfa Domnului, nu pe o iluzie (cu harul irezistibil suveran)!

Calvinismul neagă orice responsabilitate a ”creștinilor” în mântuirea lor

Calvinismul propovăduiește dubla predestinare:

  • la facerea lumii, Dumnezeu a ales pe unii oameni pentru mântuire. Se presupune că cei care sunt aleși pot face orice (pot să fie dracii iadului), că mântuirea nu și-o mai pierd! Se arată suveranitatea lui Dumnezeu în creație, ca să se ajungă la concluzia falsă că Dumnezeu alege pentru mântuire doar pe unii (blasfemie, rezultă că Dumnezeu este un monstru, vedeți link). Știm că Dumnezeu oferă mântuirea tuturor, dar doar unii oameni intră în această posibilitate de mântuire și o duc până la capăt, la mântuirea viitoare (finală).
  • dacă Dumnezeu nu te-a ales, nu poți fi mântuit, orice ai face: poți să fii degeaba sfânt (blasfemie), poți să faci fapte bune, să umbli cu Domnul pe calea mântuirii etc, că nu poți fi mântuit. Dacă totuși ai venit (din greșeală) la credință, te vei pierde pe drum. Calvinismul neagă orice responsabilitate a oamenilor în mântuirea lor (de parcă Dumnezeu a jucat sufletele la alba-neagra cu satana și pe unii i-a câștigat, iar pe cei mai mulți i-a pierdut!) – aceasta este o erezie nimicitoare anticristică, pentru că neagă obligația umblării cu Domnul pe calea mântuirii, până la capăt! Știți cum se numesc cei fără răspundere? Iresponsabili. Biblia spune că pe cine vine la Domnul, nu-l va da afară! Ioan 6.37 pe cel ce vine la Mine, nu-l voi izgoni afară. 40. Voia Tatălui Meu este ca oricine vede pe Fiul şi crede în El să aibă viaţa veşnică – și să își ducă mântuirea lui cu frică și cutremur, până la capăt!

Erezia antică cu mântuirea pe veci a fost reînviată și de la ea a continuat învățătura demonilor cu  mântuirea arbitrară, ieftină și ușuratică, pe veci. Nu contează ce faci, că mântuirea ta nu depinde de tine. Cei care au adus religia baptistă în România au crezut (doar) partea cu alegerea și în urma studiului au renunțat la ea (pentru că nu este după Biblie) vedeți link.

Mulți semi-calviniști în realitate sunt arminiști

Calvin, cu mințile afectate de consumul de alcool, a inventat calvinismul (era un dictator nebun / vedeți linkul / ) ca să fie mântuit cu dracii care îl lucrau. Calvinismul propovăduiește dubla predestinare: pe unii oameni, Dumnezeu i-a ales la facerea lumii pentru mântuire și ei, odată veniți la mântuire, nu mai scapă nici să vrea. Dacă o iau razna, Duhul Sfânt îi caută prin birturi și pe la curve, ca să îi persevereze în sfințenie. Pe alți oameni, Dumnezeu nu i-a vrut și chiar dacă vin la mântuire, vor fi lepădați. Orice ar face ei, nu au nicio posibilitate de mântuire. Calvinismul propovăduiește lipsa oricărei responsabilități a oamenilor! Și să nu faci nimic, ca nu cumva să ai merite! Această erezie (mântuirea arbitrară) indică că Dumnezeu este un monstru și este o blasfemie ( vedeți link la categorie ).

Tot felul de indivizi se cred calviniști, dar au pretenția că cei care au venit la mântuire trebuie să producă roade (vrednice de pocăința lor) – acesta este arminism. În prima mărturisire de credință a baptiștilor din România a fost intodusă responsabilitatea oamenilorarminism. Unii au pretenția că fără roade, mântuirea nu este reală (valabilă) – și acesta este arminism. Fără sfințenie, mântuirea nu există – arminism.

Adică se vede că sunt mulți calviniști care nu au decât o tentativă de calvinism (cea cu alegerea de către Dumnezeu). În rest ei sunt creștini arminiști (chiar dacă se pretind calviniști). Renunțați la erezia calvinistă (partea pe care o credeți, cea cu alegerea), pentru că dacă unii vor afla că pot face orice, vor face orice, că nu își pierd mântuirea. Dacă ucideți suflete cu erezii, veți fi în partea rea a veșniciei, împreună cu sufletele ruinate de voi!

Vedeți și aici un articol pe aceeași temă.

Sunt puțini calviniști autentici. Care este învățătura curată dată sfinților odată pentru totdeauna

Sunt puțini calviniștii autentici, mai mulți cei care unesc semi-calvinismul (predestinarea) cu obligația umblării cu Domnul până la capăt pe calea mântuirii (arminism). Adică susțin că Dumnezeu te-a ales, dar nu poate exista mântuire (reală, desăvârșită, la urmă) finală, fără acestă umblare cu Domnul (am pus aici despre Timpurile mântuirii, vedeți linkul). Înaintașii noștri (de exemplu Mihai Cornea, și alții, vedeți linkul) au avut această nuanță (aspect) de calvinism (cu alegerea) dar au renunțat și la ea, ca urmare a umblării lor cu Domnul, prin studierea Bibliei (doar Biblia contează). Problema mare este că acum oricine poate afla ușor (doar să caute repede) ce înseamnă calvinismul. Dacă află că mântuirea nu se poate pierde, unii fac orice (odată mântuit pe veci mântuit). Am cunoscut cazuri de baptiști care au primit erezia, și starea lor a ajuns din rău în mai rău (am văzut practic)! Dacă ajungeți (fără să vreți, poate chiar fără să știți) ucigași de suflete, adio mântuire, și nu merită, pentru o erezie care a pornit de la o confuzie: link Confuzia calviniștilor.

Am intrat pe calea mântuirii doar prin har, numai prin credință.
Continuarea este că trebuie să umblăm practic (nu doar teoretic, că te-ai mântuit și atât) pe calea mântuirii, prin faptele noastre, cu Domnul, călăuziți de Duhul Sfânt.
Doar cine va umbla practic până la capăt, va fi mântuit la urmă! – Aceasta este învățătura curată, dată sfinților odată pentru totdeauna, scrisă în Biblie sub inspirația Duhului Sfânt! Spuneți altora doar învățătura biblică curată, adusă până la noi de înaintașii noștri. Dacă veți ruina suflete, veți fi cu acele suflete ruinate de voi, în partea rea a veșniciei!

Ce nu au înțeles unii calviniști (cei sinceri)

Calviniștii sinceri nu au înțeles că dacă vrei să umbli cu Domnul pe calea mântuirii până la capăt nu ai nevoie de calvinism! Se știe că Calvin avea nevoie să fie mântuit cu dependența lui de alcool (era un drojdier nenorocit, sălbatic ca alții din vremea lui, mai ardea pe câte unul pe rug, un dictator nebun / vedeți linkul despre cine a fost Calvin / ). Cum religia catolică nu îl putea mântui, a inventat calvinismul ca să fie mântuit cu damigeana și îndrăcirea lui. Protestanții au vrut să scape de catolici și au menținut mântuirea ușoară (pe moment, pentru totdeauna).

Dacă vrei să umbli cu Domnul pe calea mântuirii până la capăt, ești creștin arminist (nici măcar nu ai nevoie de erezia calvinistă odată mântuit pe veci mântuit). Sunt calviniști convinși cei care vor mântuirea ușoară (deodată, fără calea mântuirii) și cei obsedați (fanatici, rupți de realitate).

Dacă sunteți pe calea mântuirii și credeți părți ale calvinismului, renunțați la ele (sau măcar nu le ziceți și altora), că dacă ucideți suflete (unii au devenit bețivani, curvari, drogați etc că chiar au crezut că mântuirea nu se poate pierde, orice ar face) deveniți lupi răpitori și nu veți scăpa la Judecată!

Vedeți aici despre confuzia calvinismului, cum calvinismul a pornit de la o confuzie /vedeți link/. Nu ziceți minciuna calvinismului și altora, ca să nu distrugeți suflete veșnice!

În ce privințe sunt de acord cu unii calviniști

Repet, nu sunt de acord cu calviniștii în pretenția lor că mântuirea nu se poate pierde, erezie calvinistă cunoscută și ca odată mântuit ești pe veci mântuit (fără să faci nimic sau chiar făcând fapte rele, că Dumnezeu te-a ales și odată ce ești mântuit la ei, nu îți poți pierde mântuirea!).

Sunt de acord cu unii dintre ei, cei care vor să păstreze normalitatea în bisericile lor: nu le place când câte unul vine îmbrăcat alandala și ascultă (ba chiar unii vor să o impună în biserici) muzică cu tot felul de guițături, scremeli și vuvuzelizări insalubre. Unde este închinare adevărată, trebuie să se vadă! Unde sunt petreceri, se potrivește muzică de petreceri. Nu dorim să ne guițăm religia, așa cum alții și-au manelizat-o!

Filipeni 2.12 Duceţi până la capăt mântuirea voastră, cu frică şi cutremur! – Ducerea mântuirii până la capăt nu înseamnă lumificarea religiei și a Bisericilor, ca să placă petrecăreților (maneliștilor etc).

Calvinismul (cu alegerea în harul suveran) este opus creștinismului!

De ce spun că calvinismul (cu alegerea în harul suveran) este opus creștinismului? Datorită, în primul rând, alegerii de către Dumnezeu la facerea lumii, a celor care vor fi mântuiți obligatoriu (ei vor păstrați în har orice ar face).

Există doar două posibilități:

  • Dumnezeu te-a ales la facerea lumii (prin harul suveran, că așa a avut chef), rezultă că odată ce ai venit la mântuirea obligatorie, Dumnezeu te perseverează în ”sfințenie”, odată mântuit ești pe veci mântuit, chiar fără să vrei, nu mai scapi! Oamenii gândesc și cei veniți la mântuire trag repede concluzia că dacă mântuirea nu se poate pierde, de ce or mai fi ei tâmpiți să meargă cu Domnul pe calea mântuirii, că oricum sunt mântuiți pe veci. Înainte de revoluție baptiștii au fost creștini-arminiști, apoi s-au răspândit învățăturile dracilor că mântuirea nu se poate pierde. Am cunoscut baptiști-botezați care au crezut erezia și au făcut orice, au luat-o razna și starea lor a ajuns tot mai rea (nici vorbă de umblat pe calea mântuirii): bețivani curvari scandalagii drogați (am auzit că fac avorturi). (Am mai scris un articol despre Ficior (din vremea când baptiștii erau semi-calviniști), vedem ce a ajuns: condamnat la 20 de ani). Își duc mântuirea lor prin birturi și pe la curve, că nu și-o pot pierde. Ba mai mult, cred sincer, trăiesc cu impresia că dacă Dumnezeu i-a ales, îngerii (sau Domnul) îi vor căuta prin birturi și pe la curve ca să îi răpească la cer.
  • Dumnezeu nu te-a ales la facerea lumii – poți tu face orice, să vrei să fii mântuit, să umbli cu Domnul pe calea mântuirii, să faci fapte bune etc, totul este degeaba. Ai luat țeapă. Aceste două posibilități au fost precis descrise de pastorul baptist-creștin Alexa Popovici (am pus într-un articol anterior, vedeți linkul aici). Se vede că calvinismul este opus creștinismului. Pe cruce Domnul Isus ne-a oferit o mântuire valabilă pentru toți: Tit 2.11 Harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru TOȚI oamenii, a fost arătat.

Cum va fi veșnicia fără Domnul pentru lupii răpitori (cei care fură mântuirea altora)

Matei 23.13 Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici! Pentru că voi închideţi oamenilor Împărăţia cerurilor: nici voi nu intraţi în ea, şi nici pe cei ce vor să intre nu-i lăsaţi să intre – prin propovăduirea învățăturilor dracilor, ereziile nimicitoare calviniste că poți face orice că mântuirea nu se poate pierde, odată mântuit ești pe veci mântuit!

Cum va fi la Judecată și în veșnicie: Cei care au propovăduit învățăturile dracilor vor avea mai multă osândă, chiar fără să poarte ștampila Anticristului: Apocalipsa 22.18,19 Dumnezeu îi va scoate de la veșnicia fericită și le va da mai multă osândă!

Cum îi putem cunoaște pe cei care (chiar fără voia lor) au devenit lupi răpitori: Dumnezeu îi ține în împietrirea care vine de sus, pentru osândă sigură!
2 Tesaloniceni 1
11. Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire, ca să creadă o minciună (îi ține în împietrire),
12. pentru ca toţi cei ce n-au crezut adevărul, ci au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiţi.
și
2 Petru 2
1. În norod s-au ridicat şi proroci mincinoşi, cum şi între voi vor fi învăţători mincinoşi, care vor strecura pe furiş erezii nimicitoare – erezia calvinistă este una dintre cele mai rafinate erezii care poluează creștinismul!
2. Mulţi îi vor urma în destrăbălările lor. Şi, din pricina lor, calea adevărului va fi vorbită de rău.
4. Dacă n-a cruţat Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit, ci i-a aruncat în Adânc,
9. înseamnă că Domnul ştie să păstreze pe cei nelegiuiţi, ca să fie pedepsiţi în ziua Judecăţii!

Deci dacă mai puteți ieși din împietrire, poate că vă mai dă Dumnezeu o șansă la pocăință, dar și voi va trebui să spuneți oamenilor Adevărul, ca să nu îi piardă ereziile nimicitoare! Unii ați zis doar partea cu alegerea (mai puțin partea că mântuirea nu se poate pierde). Și pe marele evanghelist Mihai Cornea alții l-au convins să se întoarcă la Adevăr (nici nu era departe).

Cei care ați devenit (chiar fără să vreți) lupii răpitori ai satanei: la Judecată veți fi împreună cu cei cărora le-ați pierdut sufletele prin tâmpeniile voastre de erezii cu perseverența în sfințenie (voi de ce nu ați rămas să perseverați în Adevăr, de ce ați trecut la ereziile nimicitoare?). Veți fi în veșnicie cu cei cărora le-ați pierdut sufletele, cu fetușii avortați din cauza mizeriilor predicate de voi, și veți plăti pentru toate!

Cum va fi veșnicia fără Domnul pentru cei care își pierd mântuirea

Nu am scris pentru cei care și-au pierdut mântuirea, pentru că nu sunt eu Judecător peste voi.

Biblia ne arată cum unii își pierd mântuirea. Sămânța crescută poate fi înecată de buruienile (spinii) din jur, distrusă de lipsa apei etc. Dar Biblia ne mai spune ceva: 1 Corinteni 15.1-2 Vă fac cunoscut, fraţilor, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care aţi primit-o, în care aţi rămas şi prin care sunteţi mântuiţi, dacă o ţineţi aşa după cum v-am propovăduit-o; altfel, degeaba aţi crezut. Renunțarea la creștinism (învățătura sănătoasă) pentru ereziile satanei (făcute de Calvin, vedeți în link cine a fost) că odată mântuit ești pe veci mântuit (fără să faci nimic și orice ai face apoi) poate duce la pierderea mântuirii (degeaba ați mai crezut)!

Și nu va fi chin mai mare în veșnicia fără Domnul decât să știți că ați purtat Numele Domnului, și îl purtați pe al altuia. Dacă ați luat-o pe alte căi, întoarceți-vă pe cale și duceţi până la capăt mântuirea voastră, cu frică şi cutremur, căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi şi vă dă, după plăcerea Lui, şi voinţa şi înfăptuirea. Oricum, altceva mai bun de făcut nu aveți!

Pentru cei care au crezut (parțial) erezia calvinistă și ați predicat-o și altora: dacă v-ați întors la Adevăr, spuneți Adevărul la cât mai mulți oameni, ca să îi întoarceți la Adevăr pe cei cărora le-ați zis prostii. (Nu este bine să deveniți lupi răpitori!).

1 Corinteni 15
1. Vă fac cunoscut, fraţilor, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care aţi primit-o, în care aţi rămas
2. şi prin care sunteţi mântuiţi, dacă o ţineţi aşa după cum v-am propovăduit-o; altfel, degeaba aţi crezut.

Filipeni 2
12. Astfel, dar, preaiubiţilor, după cum totdeauna aţi fost ascultători, duceţi până la capăt mântuirea voastră, cu frică şi cutremur,
13. căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi şi vă dă, după plăcerea Lui, şi voinţa şi înfăptuirea.

Hula împotriva Duhului Sfânt

Singurii care au erezia cu mântuirea ușoară pe veci sunt reformații (calviniștii etc).

Ei ar vrea să ne învețe așa:
– Dumnezeu a ales (la facerea lumii) doar puțini oameni pentru mântuire (nu a avut chef să îi mântuiască și pe alții) în mod complet arbitrar – implică faptul că Dumnezeu este un monstru / vedeți linkul /
– Domnul Isus a venit în lume ca Jertfă valabilă doar pentru cei aleși de Dumnezeu – deci Jertfa este extrem de handicapată. Noi știm că Jertfa este bună pentru toți oamenii, harul care aduce mântuirea pentru TOȚI oamenii a fost arătat. Mântuirea este oferită tuturor, doar unii aleg să o primească pentru ei, personal, și să o ducă până la capăt.
– Duhul Sfânt cu harul irezistibil îi mântuiește cu de-a sila doar pe cei aleși complet arbitrar (în harul suveran). Apoi îi ține mântuiți pe veci, orice ar face aceștia! Este o înjosire a Unei Persoane a Sfintei Treimi, Duhul Sfânt, că trebuie mereu să îi caute prin birturi, pe la curve, pe la jocurile de noroc etc pe cei mântuiți pe veci (ca să îi persevereze în ”sfințenie”!). Apoi îi va căuta prin aceleași locuri ca să îi răpească (obligatoriu) la cer! – acestă înjosire este dusă până la capăt de ereticii calviniști! Știm că Duhul Sfânt atrage la pocăință dar nu obligă, ajută pe cale (doar pe cei care vor să rămână pe cale). Sunt folosite texte și versete care arată măreția reală a lui Dumnezeu ca să indice faptul că Dumnezeu este un montru / vedeți linkul / .

Ca să ne convingă de erezia lor, calviniștii folosesc versete din Biblie și le strâmbă sensul (de exemplu pentru perseverența în sfințenie sunt folosite versete care arată că pe cei care VOR să rămână cu Domnul până la capăt, nimeni nu îi va putea smulge din mâna Domnului, dacă nu vor alege ei să plece). Noi știm că Biblia a fost inspirată de Duhul Sfânt și de folos ca să ne învețe pe calea Domnului, nu a dracilor. Folosirea versetelor împotriva sensului lor real, pentru erezii nimicitoare, este HULĂ  ÎMPOTRIVA  DUHULUI  SFÂNT – care nu a știut ce a inspirat în Biblie, calviniștii cred că știu mai bine! Pentru aceasta nu există iertare nici aici pe pământ, nici în veșnicie.

Matei 12
31 hula împotriva Duhului Sfânt nu le va fi iertată.
32 oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat nici în veacul acesta, nici în cel viitor.

Tit 2:11 Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toţi oamenii, a fost arătat – mulțumim Sfintei Treimi pentru Jertfă și pentru ajutor!

Cum vede Dumnezeu strâmbarea Bibliei pentru producerea de erezii nimicitoare (nu mă refer la deosebirile mici dintre noi):

Apocalipsa 22
18. Mărturisesc oricui aude cuvintele prorociei din cartea aceasta că, dacă va adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta – mântuire pe veci prin harul suveran irezistibil, care este o mântuire ușoară cu harul ieftin.
19. Şi, dacă scoate cineva ceva din cuvintele Cărţii acestei prorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieţii şi din cetatea sfântă, scrise în cartea aceasta – au scos obligația umblării cu Domnul până la capăt pe calea mântuirii – adio veșnicia fericită!
20. Cel ce adevereşte aceste lucruri zice: „Da, Eu vin curând.” Amin! Vino, Doamne Isuse!

Adevărul Bibliei: Duceți până la capăt mântuirea voastră, ca să ajungeți cu Domnul în veșnicia fericită!

De ce îi ține Dumnezeu pe lupii răpitori eretici calviniști în împietrire

2 Tesaloniceni 2
7 Căci taina fărădelegii a şi început să lucreze
10 … şi cu toate amăgirile nelegiuirii, pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului (învățătura curată dată sfinților) ca să fie mântuiţi.
11 Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire, ca să creadă o minciună, – împietrirea lor vine de sus
12 pentru ca toţi cei ce n-au crezut Adevărul (nu au putut suporta învățătura sănătoasă), ci au găsit plăcere în nelegiuire (învățăturile calviniste ale dracilor), să fie osândiţi – Dumnezeu îi predestinează pe lupii răpitori pentru incinerare veșnică! Ei nu mai pot să iasă din împietrire!

Pentru că lupilor răpitori le-au plăcut ereziile calviniste (odată mântuit ești pe veci mântuit) și au pierdut suflete care ar fi trebuit să umble cu Domnul pe calea mântuirii, Dumnezeu îi păstrează în împietrirea care vine de sus, în vederea osândirii veșnice. Dumnezeu nu vrea să le mai primească pocăința!

Cei care din diferite motive ați crezut erezia calvinistă odată mântuit ești pe veci mântuit, puteți să renunțați la ea prin pocăință. Înainte să ruinați suflete intrate pe calea mântuirii și să deveniți lupi răpitori (care nu cruță turma). Pe cei care au ajuns lupi răpitori nici Dumnezeu nu îi cruță, ci îi păstrează pentru Judecată în vederea focului veșnic exagerat de fierbinte! Se vede că pentru cei care au mințit cu predestinarea calvinistă (bazată pe o confuzie https://amfostbaptist.wordpress.com/2015/10/20/confuzia-calvinistilor-dumnezeu-a-ales-existenta-unui-nou-grup-crestinii-nu-persoane-separate-indivizi/), există predestinare, dar doar spre rău! Dumnezeu nu poate să piardă. Cei care v-ați rătăcit de la Adevăr, întoarceți-vă la credința creștină corectă, până nu intrați într-o împietrire din care nu veți mai ieși niciodată!