Mântuirea pe veci – formă (etichetă, vopsea) fără conținut

Așa cum am arătat în articolul precedent, în vremea comunismului (și înainte) baptiștii erau arminiști. Apoi au venit tot felul de ratați intelectuali și au adus învățătura dracilor că mântuirea nu se poate pierde.

baptiștii erau numai arminiști se vede și din faptul că nu făceau separare între pocăință și mântuire – pentru ei nu exista ajungere la mântuirea finală viitoare fără umblare cu Domnul până la capăt, fără pocăința trăită practic, de aceea, îi chemau pe oameni LA POCĂINȚĂ, nu doar la mântuire (iluzorie)!

Mântuirea numai prin harul fals, numai prin credința dracilor (fără fapte) a produs numai formă dar fără conținut, exact cum spune Biblia:

Matei 23
13 Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici! Pentru că voi închideţi oamenilor Împărăţia cerurilor: nici voi nu intraţi în ea, şi nici pe cei ce vor să intre nu-i lăsaţi să intre.
14 Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici! Pentru că voi mâncaţi casele văduvelor, în timp ce, de ochii lumii, faceţi rugăciuni lungi; de aceea veţi lua o mai mare osândă.
15 Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici! Pentru că voi înconjuraţi marea şi pământul ca să faceţi un tovarăş de credinţă; şi, după ce a ajuns tovarăş de credinţă, faceţi din el un fiu al gheenei, de două ori mai rău decât sunteţi voi înşivă – mântuiți pe veci numai prin har, numai prin credință!

24 Povăţuitori orbi, care strecuraţi ţânţarul şi înghiţiţi cămila!
25 Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici! Pentru că voi curăţaţi partea de afară a paharului şi a blidului, dar înăuntru sunt pline de răpire şi de necumpătare.
26 Fariseu orb! Curăţă întâi partea dinăuntru a paharului şi a blidului, pentru ca şi partea de afară să fie curată – lupii răpitori ar vrea să vă asigure de mântuirea pe veci, oricât de ușuratică ar fi ea, o ”mântuire” iluzorie prin credința dracilor care nu transformă conținutul, ci vă oferă numai o etichetă falsă!
27 Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici! Pentru că voi sunteţi ca mormintele văruite, care pe din afară se arată frumoase – mântuiți numai prin har, numai prin credință, pe deplin asigurați FĂRĂ FAPTE, iar pe dinăuntru sunt pline de oasele morţilor şi de orice fel de necurăţenie – avorturi, băutură, curve etc!
28 Tot aşa şi voi, pe din afară vă arătaţi neprihăniţi oamenilor, dar pe dinăuntru sunteţi plini de făţărnicie şi de fărădelege – fărădelegea uciderii sufletelor prin strâmbarea învățăturii curate, ca să pară reală învățătura dracilor cu mântuirea pe veci! / vedeți articole cu texte despre falsificarea învățăturii Bibliei – mai ales primele articole, care apar în josul paginii / .

Matei 18
6. Dar pentru oricine va face să păcătuiască pe unul din aceşti micuţi, care cred în Mine, ar fi mai de folos să i se atârne de gât o piatră mare de moară şi să fie înecat în adâncul mării.
7. Vai de lume, din pricina prilejurilor de păcătuire! Fiindcă nu se poate să nu vină prilejuri de păcătuire; dar vai de omul acela prin care vine prilejul de păcătuire! – prin erezia nimicitoare cu mântuirea pe veci!

Traduceri false, demonice ale Bibliei

Am arătat în articolul precedent că în Biblie, mântuirea ne este prezentată ca un proces în care fiecare trebuie să își facă partea lui (cu ajutor de sus).

După revoluție, unii au ajuns la universități de fanatici cu mântuirea pe veci și au adus și răspândit și la noi învățătura dracilor că mântuirea nu se poate pierde (nu există cădere din har). Unii, aflați în înșelarea demonilor, au falsificat Biblia ca să pară reală erezia lor.

De exemplu, în traducerile lor, ceea ce Cornilescu a tradus ”suntem pe calea mântuirii”, iar alții ca ”ne mântuim” și care este mai corect, după original, ei au tradus fals cu ”suntem mântuiți”, de parcă i-a mântuit satana pe veci!

Am arătat în categoria Timpurile mântuirii că doar intrarea pe calea mântuirii este cadou / vedeți și articol cu text / , apoi Dumnezeu nu face fapte în locul nostru, ci doar vrea să ne ajute să umblăm noi cu El (și acest ajutor este cadou). Prin minunea îndreptățirii/justificării, a iertării trecutului (NU A VIITORULUI, ORICE AI FACE APOI), a primirii Duhului Sfânt șă a nașterii din nou (cadou), Dumnezeu ne-a pus la STARTul alergării pentru Premiu, nu ne-a teleportat la FINIȘ!

Faptele apostolilor 20
28 Luaţi seama, dar, la voi înşivă şi la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcopi, ca să păstoriţi Biserica Domnului, pe care a câştigat-o cu însuşi sângele Său.
29 Ştiu bine că, după plecarea mea, se vor vârî între voi lupi răpitori, care nu vor cruţa turma;
30 şi se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăţa lucruri stricăcioase, ca să tragă pe ucenici de partea lor.

Apocalipsa 22
18 Mărturisesc oricui aude cuvintele prorociei din cartea aceasta că, dacă va adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta.
19 Şi, dacă scoate cineva ceva din cuvintele cărţii acestei prorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieţii şi din cetatea sfântă, scrise în cartea aceasta.”

Asta îmi aduce aminte de PROMISIUNEA VIITORULUI JUDECĂTOR: Pe ticăloșii aceia (pe lupii răpitori prin care demonii nu cruță turma, pe care a câștigat-o prin însuși sângele Său), în mod ticălos (fără cruțare) îi va pierde! AMIN!

Evlavia superficială, bazată pe credința teoretică, nu mântuie!

2 Timotei 3
1 Să ştii că în zilele din urmă vor fi vremuri grele.
2 Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroşi, trufaşi, hulitori, neascultători de părinţi, nemulţumitori, fără evlavie,
3 fără dragoste firească, neînduplecaţi, clevetitori, neînfrânaţi, neîmblânziţi, neiubitori de bine,
4 vânzători, obraznici, îngâmfaţi; iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu;
5 având doar o formă de evlavie, dar negându-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceştia.
6 Sunt printre ei unii care se vâră prin case şi momesc pe femeile uşuratice, îngreuiate de păcate şi frământate de felurite pofte,
7 care învaţă întotdeauna, şi nu pot ajunge niciodată la deplina cunoştinţă a adevărului.
8 După cum Iane şi Iambre s-au împotrivit lui Moise, tot aşa şi oamenii aceştia se împotrivesc Adevărului, ca unii care sunt stricaţi la minte şi osândiţi în ce priveşte credinţa.
9 Dar nu vor mai înainta; căci nebunia lor va fi arătată tuturor, cum a fost arătată şi a celor doi oameni.

Mesajul acestui text se potrivește foarte bine cu cei care au primit și trăiesc învățătura dracilor cu mântuirea pe veci (fără fapte, numai prin har, numai prin credință). Sola fide, sola gratia nu produc oameni care să umble cu Domnul (pot fi, dar sunt excepții), ci din aceia care au numai o formă superficială de evlavie (orice ar face sau nu fac, nu își mai pot pierde mântuirea; care dacă este fără fapte nu merită să fii fraier să umbli cu Domnul). Evlavia lor nu este profundă, trăită practic și nu îi transformă! Au numai o etichetă de evlavie, dar Domnul îi cunoaște după conținut / vedeți articol / . Se împotrivesc Adevărului, care ne spune că la mântuirea finală se ajunge prin umblare cu Domnul prin fapte, până la capăt / vezi pretențiile harului / și se folosesc de Biblie, prin extragerea versetelor din context, ca să pară reală minciuna învățăturii dracilor cu mântuirea pe veci.

6 … momesc pe femeile uşuratice, îngreuiate de păcate şi frământate de felurite pofte, 7 care învaţă întotdeauna, şi nu pot ajunge niciodată la deplina cunoştinţă a adevărului – pentru că studiază Cuvântul ca să-i falsifice mesajul (și falsului îi zic Sola Scriptura!), nu ca să învețe să umble cu Domnul / vezi lista cu lucruri de făcut pentru ca să ajungi la mântuirea finală, viitoare /.

10 Tu însă ai urmărit de aproape învăţătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credinţa mea, îndelunga mea răbdare, dragostea mea, răbdarea mea,
11 prigonirile şi suferinţele care au venit peste mine în Antiohia, în Iconia şi în Listra. Ştii ce prigoniri am răbdat; şi totuşi Domnul m-a izbăvit din toate.
12 De altfel, toţi cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Isus vor fi prigoniţi.

Este falsă minciuna că apostolul Pavel a oferit mântuirea ușuratică pe veci, numai prin credință, vedem că spune ce a făcut (nu numai că a crezut pe moment și atât)!

13 Dar oamenii răi şi înşelători vor merge din rău în mai rău, vor amăgi pe alţii şi se vor amăgi şi pe ei înşişi – nu vă luați după lupii răpitori prin care satana poate să vă facă să nu ajungeți la mântuirea finală (premiul alergării), renunțând la umblarea cu Domnul prin fapte, pentru credința teoretică care este a dracilor și nu mântuie / vedeți Iacov 2 / !

Cei care propovăduiți învățăturile dracilor cu mântuirea pe veci, renunțați la acestea, pentru că veți avea mai multă osândă în partea rea și nefericită a veșniciei!

2 Petru 2
17 Oamenii aceştia sunt nişte fântâni fără apă (credința numai teoretică, FĂRĂ FAPTE, nu mântuie, este ca o fântână fără apă – care există degeaba, fără folos!), nişte nori alungaţi de furtună – propovăduiesc mântuirea ușuratică și iluzorie (falsă) pe veci cu sola fide, sola gratia etc; lor le este păstrată negura întunericului – sola satana și în veșnicie!
18 Ei vorbesc cu trufie lucruri de nimic, momesc, cu poftele cărnii şi cu desfrânări, pe cei ce de abia au scăpat de cei ce trăiesc în rătăcire (momesc indirect): ești mântuit numai prin credință, FĂRĂ FAPTE vrednice de pocăință, numai prin har, pe veci; nu trebuie să faci nimic pentru mântuirea ta, Cristos a făcut totul (poți merge băut la curve), nu poți cădea din har, ești asigurat pe veci în Cristos chiar dacă umbli cu demonii care te-au înșelat cu învățătura dracilor că mântuirea nu se poate pierde!
19 Le făgăduiesc libertatea, în timp ce ei înşişi sunt robi ai stricăciunii – stricăciunea învățăturilor dracilor. Căci fiecare este robul lucrului de care este biruit – chiar dacă sunt sfinți în rest, cei care propovăduiesc învățăturile dracilor au devenit astfel lupi răpitori

Despre cei care primesc și trăiesc erezia nimicitoare cu mântuirea pe veci:
20 În adevăr, dacă, după ce au scăpat de întinăciunile lumii, prin cunoaşterea Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos, se încurcă iarăşi şi sunt biruiţi de ele, starea lor de pe urmă se face mai rea decât cea dintâi.
21 Ar fi fost mai bine pentru ei să nu fi cunoscut calea neprihănirii, decât, după ce au cunoscut-o – au intrat pe calea mântuirii (au fost mântuiți inițial), să se întoarcă de la porunca sfântă care le fusese dată – aceasta este pierderea mântuirii! Evrei 10.26-31, v.29 Cu cât mai aspră pedeapsă credeţi că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului, cu care a fost sfinţit, şi va batjocori pe Duhul harului?

22 Cu ei s-a întâmplat ce spune zicala adevărată: „Câinele s-a întors la ce vărsase” şi „scroafa spălată s-a întors să se tăvălească iarăşi în mocirlă.” – cei care s-au întors la lucrurile lumii au ieșit din har – și atunci cine îi va mai mântui? Că altă jertfă nu există! S-au întors la judecata vechii Legi (nu este altă lege) pentru mai mare condamnare în veșnicie, dacă nu se întorc prin pocăință la Dumnezeu!

Renunțați la învățăturile dracilor că mântuirea nu se poate pierde, pentru că ucideți sufletele celor intrați pe calea mântuirii cu acestea și veți avea mai multă osândă veșnică!

Lupii răpitori prin care demonii nu cruță turma Domnului

Unii dintre cei care au venit la pocăință, au intrat pe calea mântuirii o iau razna (se întorc la lucrurile lumii):

2 Petru 2
20 În adevăr, dacă, după ce au scăpat de întinăciunile lumii, prin cunoaşterea Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos, se încurcă iarăşi şi sunt biruiţi de ele, starea lor de pe urmă se face mai rea decât cea dintâi.
21 Ar fi fost mai bine pentru ei să nu fi cunoscut calea neprihănirii, decât, după ce au cunoscut-o, să se întoarcă de la porunca sfântă care le fusese dată.
22 Cu ei s-a întâmplat ce spune zicala adevărată: „Câinele s-a întors la ce vărsase” – la păcătoșenia la care au renunțat când s-au pocăit şi „scroafa spălată s-a întors să se tăvălească iarăşi în mocirlă.” – în mocirla lumii, chiar dacă fac pe sfinții ca să îi vadă frații (dacă nu își pot pierde mântuirea, ce mai contează ce fac ei?)

iar unii dintre cei care s-au întors la lucrurile lumii (pot să facă pe sfinții, dar degeaba), s-au întors pentru că au renunțat la credința trăită PRIN FAPTE, pentru credința dracilor (numai cu datul din gură cu sola gratia), fiind înșelați de lupii răpitori care spurcă religia curată:

Faptele apostolilor 20 (FAPTELE APOSTOLILOR, nu vorbăria degeaba cu numai prin har, numai prin credința dracilor)
28 Luaţi seama, dar, la voi înşivă şi la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcopi, ca să păstoriţi Biserica Domnului, pe care a câştigat-o cu însuşi sângele Său.
29 Ştiu bine că, după plecarea mea, se vor vârî între voi lupi răpitori, care nu vor cruţa turma;
30 şi se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăţa lucruri stricăcioase, ca să tragă pe ucenici de partea lor– mântuirea este numai prin har, numai prin credință (a dracilor, care nu mântuie)

Tit 1
5 Te-am lăsat în Creta ca să pui în rânduială ce mai rămâne de rânduit şi să aşezi prezbiteri în fiecare cetate, după cum ţi-am poruncit:
6 dacă este cineva fără prihană, bărbat al unei singure neveste, având copii credincioşi, care să nu fie învinuiţi de destrăbălare sau neascultare.
7 Căci episcopul, ca econom al lui Dumnezeu, trebuie să fie fără prihană; nu încăpăţânat, nici mânios, nici dedat la vin, nici bătăuş, nici lacom de câştig mârşav;
8 ci să fie primitor de oaspeţi, iubitor de bine, cumpătat, drept, sfânt, înfrânat;
9 să se ţină de Cuvântul adevărat, care este potrivit cu învăţătura, pentru ca să fie în stare să sfătuiască în învăţătura sănătoasă şi să înfrunte pe potrivnici.
10 În adevăr, mai ales printre cei tăiaţi împrejur, sunt mulţi nesupuşi, flecari şi amăgitori,
11 cărora trebuie să li se astupe gura. Ei buimăcesc familii întregi, învăţând pe oameni, pentru un câştig urât, lucruri pe care nu trebuie să le înveţe – din biserica unui lup răpitor mântuit pe veci, unul s-a curvălit și l-a aflat nevasta, alții au devenit bețivi, curvari, drogați, fac avorturi etc și dau din gură cu soli Deo gloria, în loc să zică ce trăiesc: sola satana, apoi și în veșnicie, dacă nu se întorc la Dumnezeu!

Tit 2
1 Tu însă vorbeşte lucruri care se potrivesc cu învăţătura sănătoasă.
2 Spune că cei bătrâni trebuie să fie treji, vrednici de cinste, cumpătaţi, sănătoşi în credinţă – în credința trăită practic, cu fapte, nu în sola fide = credința dracilor, care nu mântuie, scrie în Iacov 2, în dragoste, în răbdare.
11 Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toţi oamenii, a fost arătat
12 şi ne învaţă s-o rupem cu păgânătatea şi cu poftele lumeşti şi să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate şi evlavie,
13 aşteptând fericita noastră speranță şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor Isus Hristos.
14 El S-a dat pe Sine însuşi pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fărădelege şi să-Şi cureţe un popor care să fie al Lui, plin de râvnă pentru fapte bune.

2 Corinteni 11
4 În adevăr, dacă vine cineva să vă propovăduiască un alt Isus pe care noi nu l-am propovăduit sau dacă este vorba să primiţi un alt duh pe care nu l-aţi primit sau o altă Evanghelie pe care n-aţi primit-o, of, cum îl îngăduiţi de bine! – evanghelia falsă, cu mântuirea FĂRĂ FAPTE, adusă de lupii răpitori; iar cei care au vrut să fie mântuiți fără fapte au fost numiți în Biblie ”pui de vipere” / vedeți articol cu text /
5 Dar socotesc că nici eu nu sunt cu nimic mai prejos de apostolii aceştia „nespus de aleşi!” – numai pe ei i-a ales monstrul numit Dumnezeu să fie mântuiți

Galateni 1
6 Mă mir că treceţi aşa de repede de la Cel ce v-a chemat prin harul lui Hristos – harul pretinde umblare cu Domnul, PRIN FAPTE, până la capăt – vedeți text de mai sus, la o altă evanghelie – mântuirea falsă și ușuratică, pe veci, numai prin credința teoretică, pe moment, care nu mântuie, scrie în Iacov 2 / vedeți articol / .
7 Nu doar că este o altă evanghelie; dar sunt unii oameni care vă tulbură şi voiesc să răstoarne Evanghelia lui Hristos – Evanghelia adevărată este că putem fi mântuiți în final, dacă umblăm cu Domnul PRIN FAPTELE noastre, până la capăt, cu ajutor de sus (acest ajutor este harul).
8 Dar, chiar dacă noi înşine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o Evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema! – lupii răpitori care murdăresc sufletele oamenilor cu mizeria de erezie nimicitoare!
9 Cum am mai spus, o spun şi acum: dacă vă propovăduieşte cineva o Evanghelie deosebită de aceea pe care aţi primit-o, să fie anatema!
10 Caut eu oare, în clipa aceasta, să capăt bunăvoinţa oamenilor sau bunăvoinţa lui Dumnezeu? Sau caut să plac oamenilor? Dacă aş mai căuta să plac oamenilor – celor care vor mântuirea ușuratică, FĂRĂ FAPTE, n-aş fi robul lui Hristos – care vrea să își curețe un popor al Lui, plin de râvnă (interes, pasiune) PENTRU FAPTE BUNE – texul din Tit 2 de mai sus (scris cu roșu).

Cei care ați propovăduit mântuirea pe veci și astfel ați devenit lupi răpitori prin care demonii ucid suflete venite la viață (fără să vreți și unii chiar fără să știți), știți că dacă nu renunțați la erezia nimicitoare, veți fi în veșnicie cu demonii și cu sufletele ucise, nu cu Domnul!

Ar fi fost mai bine, pentru cei care au plecat din har, să nu fi intrat pe calea mântuirii

2 Petru 2
21 Ar fi fost mai bine pentru ei să nu fi cunoscut calea dreptății, decât, după ce au cunoscut-o, să se întoarcă de la porunca sfântă care le fusese dată.
22 Cu ei s-a întâmplat ce spune zicala adevărată: „Câinele s-a întors la ce vărsase” şi „scroafa spălată s-a întors să se tăvălească iarăşi în mocirlă.”

Despre cine este vorba? Despre frații care au plecat din har:
20 În adevăr, dacă, după ce au scăpat de întinăciunile lumii, prin cunoaşterea Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos, se încurcă iarăşi şi sunt biruiţi de ele, starea lor de pe urmă se face mai rea decât cea dintâi.
Dacă ”au scăpat de întinăciunile lumii prin cunoașterea Domnului”, este în mod clar vorba despre cei care au intrat pe calea mântuirii. Versetul 21 Ar fi fost mai bine pentru ei să nu fi cunoscut calea neprihănirii, decât, după ce au cunoscut-o, să se întoarcă de la porunca sfântă care le fusese dată ne spune că mai bine n-ar fi venit la mântuire decât să plece apoi! De ce ar fi fost mai bine să nu fi fost născuți din nou de sus (regenerați), iertați de trecutul lor? Pentru că starea lor ajunge să fie mai rea decât la început și vor avea mai multă osândă (dacă nu se întorc pe cale, dacă mai pot, dacă nu sunt suficient de împietriți).

Evrei 6
4 Căci cei care au fost luminaţi odată, şi au gustat darul ceresc, şi s-au făcut părtaşi (parteneri) Duhului Sfânt,
5 şi au gustat Cuvântul cel bun al lui Dumnezeu şi puterile veacului viitor –
6 şi care totuşi au căzut, este imposibil să fie înnoiţi iarăşi şi aduşi la pocăinţă, fiindcă ei Îl răstignesc din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu şi-L dau să fie batjocorit.
7 Când un pământ este udat de ploaia care cade adesea pe el şi rodeşte o plantă folositoare celor pentru care este lucrat, primeşte binecuvântare de la Dumnezeu.
8 Dar dacă aduce spini şi mărăcini, este părăsit şi aproape să fie blestemat şi sfârşeşte prin a i se pune foc – veșnic!

Evrei 10
26 Căci, dacă continuăm să păcătuim cu voia, după ce am primit cunoştinţa Adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate,
27 ci doar o aşteptare înfricoşată a judecăţii şi văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiţi.
28 Cine a călcat Legea lui Moise este omorât fără milă, pe mărturia a doi sau trei martori.
29 Cu cât mai aspră pedeapsă credeţi că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări Sângele Legământului (Sângele Legământului Harului adevărat, care nu este ușuratic!), cu care a fost sfinţit, şi va batjocori pe Duhul harului?
30 Căci ştim cine este Cel ce a zis: „A Mea este răzbunarea, Eu voi răsplăti!”, şi în altă parte: „Domnul va judeca pe poporul Său.” – va judeca după Legea veche pe cei care au plecat din Legea harului!
31 Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui Viu! – mai ales în veșnicie!

Harul fals poate aduce mai multă osândă în veșnicie!

2 Petru 2
Despre cei care propovăduiesc învățăturile dracilor (tupeul lor satanic îi face să le numească ”învățăturile harului”)
15  După ce au părăsit calea cea dreaptă, au rătăcit şi au urmat calea lui Balaam, fiul lui Bosor, care a iubit plata fărădelegii.
17  Oamenii aceştia sunt nişte fântâni fără apă, nişte nori alungaţi de furtună; lor le este păstrată negura întunericului.
18  Ei vorbesc cu trufie lucruri de nimic – ”învățăturile harului” (har în care, dacă ai intrat pe moment, nu mai contează ce faci, pe care stăpân îl slujești), momesc, cu poftele cărnii şi cu desfrânări, pe cei ce de abia au scăpat de cei ce trăiesc în rătăcire (au scăpat din lume) – poți face orice, că mântuirea nu ți-o mai poți pierde, este pe veci, ești pe veci asigurat în Cristos, solus Christus

Despre cei care au trăit erezia nimicitoare:
19  Le promit libertatea, în timp ce ei înşişi sunt robi ai stricăciunii. Căci fiecare este robul lucrului de care este biruit.
20  În adevăr, dacă, după ce au scăpat de întinăciunile lumii, prin cunoaşterea Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos, se încurcă iarăşi şi sunt biruiţi de ele, starea lor de pe urmă se face mai rea decât cea dintâi.
21  Ar fi fost mai bine pentru ei să nu fi cunoscut calea neprihănirii, decât, după ce au cunoscut-o, să se întoarcă de la porunca sfântă care le fusese datăvedeți și Evrei 10 , unde scrie că și-au adăugat și mai multă osândă!
22  Cu ei s-a întâmplat ce spune zicala adevărată: „Câinele s-a întors la ce vărsase” şi „scroafa spălată s-a întors să se tăvălească iarăşi în mocirlă.” – ce face ”mântuirea pe veci” din cei care o cred și o trăiesc!

Cei care buimăcesc pe alții nu vor fi cu Domnul în veșnicie!

După revoluție, și la noi au apărut învățători mincinoși, care au adus și răspândit minciuna mântuirii ușuratice, pe veci, numai prin har, numai prin credința netrăită practic. Și lor li se potrivește:

Tit 1
10 sunt mulţi nesupuşi, flecari şi amăgitori (înșelători, ca satana),
11 cărora trebuie să li se astupe gura. Ei buimăcesc familii întregi, învăţând pe oameni, pentru un câştig urât, lucruri pe care nu trebuie să le înveţe.

Cine sunt cei care buimăcesc familii întregi, cei care pretind umblarea cu Domnul, în harul care face posibilă mântuirea noastră, sau cei care oferă mântuirea ușuratică, prin harul ieftin, pe moment pentru veci, că ești mântuit și nu mai scap nici să vrei, orice ai face?!

Cei care buimăcesc pe alții cu învățăturile harului (fals) nu vor fi cu Domnul în veșnicie!

Mort sau la post

Să vedem cum ne este prezentată mântuirea în umblarea cu Domnul în Epistola lui Pavel către Tit.

În posturile de pază, soldații au obligația să apere acele locuri atribuite. Doar moartea poate fi o scuză bună pentru lipsa din post.

Tit 1
7 Căci episcopul, ca administrator al lui Dumnezeu, trebuie să fie fără vină…
9 să se ţină de Cuvântul adevărat, care este potrivit cu învăţătura sănătoasă, pentru ca să fie capabil să sfătuiască în învăţătura sănătoasă şi să-i înfrunte pe adversari.

Cuvântul adevărat al Bibliei (potrivit cu învățătura sănătoasă) distruge eficient (de exemplu în Iacov 2 și în alte texte) mântuirea ușuratică, pe veci, ”numai prin har” (Ioan Botezătorul i-a numit pui de vipere), ”numai prin credință” (credința numai teoretică este a dracilor și nu mântuie).

Iuda (1).6 Dumnezeu a păstrat pentru judecata zilei celei mari, puşi în lanţuri veşnice, în întuneric, pe îngerii care nu şi-au păstrat vrednicia, ci şi-au părăsit locuinţa. Alte traduceri spun poziția de autoritate, locul în care au fost puși, domeniul etc. TLRC spune: 6. la fel şi pe îngerii care n-au stat în sfera lor de autoritate şi şi-au părăsit locuinţa (locul, postul) – ei sunt legaţi cu lanţuri veşnice, în întunericul de jos, pentru ziua cea mare a judecăţii.

Să vedem care ar fi înțelesul corect, ca să înțelegem bine pentru ce îi ține Dumnezeu legați spre veșnicia rea: pentru aproape nimic. Pentru că pe timp de pace (când nu prea conta, pentru că nu au existat inamici) și-au părăsit postul încredințat lor!

  Nu propovăduiți învățătura dracilor cu mântuirea care nu se poate pierde, pentru că dacă ieșiți din învățătura sănătoasă, vedeți ce vă rezervă Dumnezeu!

Halloween – cele 5 Sola ale mântuirii pe veci

Halloween este o sărbătoare păgână suprapusă peste creștinism și unii ar putea zice că poate fi considerată creștină.

2 Corinteni 11
13 Oamenii aceştia sunt nişte apostoli mincinoşi, nişte lucrători înşelători, care se prefac în apostoli ai lui Hristos.
14 Şi nu este de mirare, căci chiar Satana se preface într-un înger de lumină.
15 Nu este mare lucru, dar, dacă şi slujitorii lui se prefac în slujitori ai neprihănirii. Sfârşitul lor va fi după faptele lor – Amin.

Cu câteva sute de ani în urmă, din diferite motive (frica patologică de pierderea mântuirii, motive politice și economice), niște indivizi au reîncălzit (au readus în prim-planul religiei lor, care astfel se bazează pe o teologie falsă) erezia nimicitoare cu mântuirea pe veci; ei nu au trăit-o, ci au lăsat-o moștenire urmașilor.

Aceia au inventat sloganurile (teoretice, că nu le-au trăit) numite Cele 5 Sola. Să le vedem și să observăm falsitatea lor, ca să vedem de la cine au venit: de la Dumnezeu sau de la demoni.

Sola fide – justificarea numai prin credință – numai să crezi și te pretinzi mântuit pe veci.Mântuirea ușuratică se opune Bibliei, de exemplu epistolei lui Iacov, capitolul 2, în care Sola fide este credința dracilor, care nu mântuie! De asemenea, Biblia insuflată de Dumnezeu și care poate da învățătura care să ducă la mântuirea finală, ne spune că înaintea lui Dumnezeu, JUSTIFICAREA (ÎNDREPTĂȚIREA) este dată de credință + fapte. Justificarea inițială este numai prin credință, dacă nu este urmată de umblarea cu Domnul, a fost degeaba. Iacov 2.23 Astfel s-a împlinit Scriptura care zice: „Avraam a crezut pe Dumnezeu și a umblat practic cu Dumnezeu! şi i s-a socotit ca neprihănire”; şi el a fost numit „prietenul lui Dumnezeu.” 24 Vedeţi, dar, că omul este socotit neprihănit prin fapte, şi nu numai prin credinţă.

Sola gratia – mântuirea numai prin har – acolo unde harul vă învață că veți fi mântuiți fără să umblați cu Domnul, puteți înlocui cuvântul har cu cuvântul drac (mântuirea iluzorie prin învățăturile dracilor și, mai rău, prin Doctrinele dracilor). Pe arminiști harul îi învață:
Tit 2
1. Tu însă vorbeşte lucruri care se potrivesc cu învăţătura sănătoasă – este arministă:
11. Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toţi oamenii, a fost arătat
12. şi ne învaţă s-o rupem cu păgânătatea şi cu poftele lumeşti şi să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate şi evlavie,
13. aşteptând fericita noastră nădejde şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor Isus Hristos – nu căutând, așteptând și prinzând ieftinirea băuturii, curvelor și a altor lucruri plăcute unora care se pretind mântuiți pe veci!

Este evident satanismul învățăturii cu mântuirea numai prin har, numai învățătură a dracilor poate fi aceea că poți fi mântuit prin har fără să umbli în har! Se opune cerințelor lui Dumnezeu ca oamenii să umble cu Domnul, până la mântuirea finală. Este ca un vaccin: ești protejat pe veci, orice ai face!

Sola scriptura – Numai Biblia, dar au înlocuit obligativitatea umblării cu Domnul, prin har și în har, până la mântuirea finală (procesul mântuirii) cu o mântuire ușuratică, pe moment, pentru veci!

Apocalipsa (Revelații) 22 – Decrete Prezidențiale de incinerare – practic, Sentința finală este dată deja:
18 Mărturisesc oricui aude cuvintele prorociei din cartea aceasta că, dacă va adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta – au adăugat mântuirea numai prin credința teoretică
19 Şi, dacă scoate cineva ceva din cuvintele cărţii acestei prorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieţii şi din cetatea sfântă, scrise în cartea aceasta – au scos obligativitatea umblării cu Domnul, în har, pentru a ajunge la mântuirea viitoare finală. Încinerare plăcută în focul veșnic exagerat de chinuitor, că știm că Dumnezeu nu va pierde!

Tocmai cei care extrag versete din context ca să se potrivească cu mântuirea ușuratică și astfel falsifică învățătura sănătoasă zic Sola scriptura – după faptele lor, după care vor fi judecați și după falsificarea învățăturii despre mântuire li se potrivește mult mai bine sola învățăturile dracilor!

Solus Christus („Numai Cristos„; uneori sub forma Solo Christo, „numai prin Cristos”)

Matei 7
15 Păziţi-vă de prorocii mincinoşi! Ei vin la voi îmbrăcaţi în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt nişte lupi răpitori.
16 Îi veţi cunoaşte după roadele lor. Culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini?
17 Tot aşa, orice pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele – teologia cu mântuirea pe veci a produs uciderea sufletelor, acolo unde a ajuns!

Tocmai lupii răpitori prin care demonii ar vrea să renunțați la mântuirea reală pentru niște iluzii (doar teoretice) au tupeul să zică Numai Cristos! Și atunci de ce îl iubesc și urmează pe satana, care nu cruță turma?

Soli Deo Gloria – Glorie numai lui Dumnezeu ne zic cei care îi învață pe oameni că pot face orice, dar mântuirea este pe veci și nu și-o mai pot pierde! De parcă Dumnezeu are nevoie de laudele celor care au părăsit învățătura sănătoasă (HARUL adevărat am văzut că este este arminist!) și unii chiar umblă cu lumea, pretinzându-se mântuiți pe veci!

Extragerea ideilor principale din text (la nivelul copiiilor de clasa a 3-a)

În clasa a treia elevii încep să învețe cum se extrag ideile principale dintr-un text. Cei care falsificați Biblia luînd versetele rupte din context, vedeți ce vă așteaptă:

Apocalipsa 22.18 Mărturisesc oricui aude cuvintele prorociei din cartea aceasta că, dacă va adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta.
19 Şi, dacă scoate cineva ceva din cuvintele cărţii acestei prorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieţii şi din cetatea sfântă, scrise în cartea aceasta.”

Și ruperea (separarea) versetelor din text pentru falsificarea înțelesului lor se va pedepsi, mai ales atunci când este vorba despre crearea și susținerea unor erezii nimicitoare (învățătura dracilor că mântuirea nu se poate pierde și doctrinele harului-fals, adică ale dracilor).

Chiar și titlurile din traducerea (uneori falsă) Cornilescu sunt aiurea, greșite: Dumnezeu alege pe cine vrea și se îndură de cine îi place din Romani 9. Cei care ar vrea să arate că există mântuire pe veci iau câteva versete separate (în prezentările unora apar înșirate versete separat, dar dacă le citești în textele lor, vezi că se referă la altceva). Iar dacă te ridici intelectual la nivelul unui copil de clasa a treia și începi să identifici în text ideile principale adevărate, despre ce este vorba (adică dacă citești Biblia ca să o înțelegi, nu ca să o falsifici), observi că nu este vorba despre o alegerea arbitrară (monstrul numit Dumnezeu nu i-a vrut pe cei mai mulți la mântuire – deși este evident că satana nu îi vrea mântuiți, nu Dumnezeu!), ci despre trecerea de la primul grup etnic (popor) la al doilea grup, creștinii (grup eterogen). Iar textul ne spune că Dumnezeu este Stăpân să facă trecerea la cel de-al doilea grup și Se îndură de cine îi place, adică de cei veniți la pocăință dintre neamuri (chiar și dintre păgânii ăia spurcați). El are milă de cine vrea (de creștinii care trăiesc ca străini față de lume), şi împietreşte pe cine vrea (pe cei din vechiul grup, pentru aproximativ 2000 de ani).

   Încercați să depuneți efort intelectual și să înțelegeți ce a vrut Dumnzeeu să ne spună în Biblie, nu mai fiți obsedați să strâmbați Biblia după erezia voastră (mântuirea pe veci)!

Continuarea articolului precedent: La ce au dus învățăturile dracilor propovăduite de la amvoanele bisericilor

Mulțumesc celui care a făcut prelegerea din articolul anterior (vedeți aici articolul) și în care a avut obrăznicia să vorbească pentru mântuirea ușuratică (pe moment, pentru veci și atât) și împotriva mântuirii creștine care trebuie dusă până la capăt (numai credința trăită practic ne poate duce la mântuirea finală, în veșnicia fericită) pentru că, în altă prelegere, ne-a povestit la ce a dus propovăduirea mântuirii numai teoretice (fără fapte, pentru veci) în biserică. Se miră că ce au ajuns să facă unii. După ce a propovăduit învățătura dracilor că mântuirea nu se poate pierde și încă în forma cea mai demonică (doctrinele harului-falsificat), vede că enoriașii din biserică fac ce fac cei din lume (și starea lor merge spre rău, mai rea ca la început). Se știe că unii care se pretind mântuiți pe veci fac orice, pentru că orice ar face, mântuirea nu și-o mai pot pierde (cred ei).

Ce a semănat lupul răpitor, culeg oile pe care le ucide cu învățătura dracilor că mântuirea nu se poate pierde, oile pe care ar fi trebuit să le păstorească. Ne întrebăm: Va fi suficient de cumplit foc în veșnicia rea pentru lupii răpitori?

Ne garantează Împăratul: va fi.

Matei 7.15 Păziţi-vă de prorocii mincinoşi! – sunt cei care zic învățăturile dracilor (mântuirea pe veci) ca și când ar fi de la Dumnezeu. Ei vin la voi îmbrăcaţi în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt nişte lupi răpitori.

Decretele Prezidențiale de condamnare:

Apocalipsa 22.18. Mărturisesc oricui aude cuvintele prorociei din cartea aceasta că, dacă va adăuga cineva ceva la ele – mântuirea este pe veci și nu se poate pierde, odată mântuit pe veci mântuit, doctrinele harului fals etc, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta. (Are de unde? Se vede că are.) 19. Şi, dacă scoate cineva ceva din cuvintele cărţii acestei prorocii – obligația umblării cu faptele nostre pe calea mântuirii, până la capăt, îi va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieţii şi din cetatea sfântă, scrise în cartea aceasta.” Amin.

Nu vă murdăriți cu ereticii care propovăduiesc învățătura dracilor că mântuirea nu se poate pierde (odată mântuit pe veci mântuit)

2 Ioan (1)
10 Dacă vine cineva la voi, şi nu vă aduce învăţătura aceasta / vedeți aici învățătura curată a Bibliei / , această învățătură am primit-o de la înaintașii noștri!, să nu-l primiţi în casă şi să nu-l salutați.
11 Căci cine-i zice: „Bun venit!” (cine îl salută), se face părtaş faptelor lui rele – nu vă faceți părtași cu lupii răpitori care propovăduiesc mântuirea pe veci, ca să nu ajungeți să fiți cu ei în partea extrem de rea a veșniciei!

Vedeți categoria / Mânia lui Dumnezeu peste baptiștii-falși mântuiți pe veci / .

Nu ieșiți din învățătura curată a Evangheliei, ca să nu vă pierdeți mântuirea!

2 Ioan (1)
9 Oricine o ia înainte, şi nu rămâne în învăţătura lui Hristos, n-are pe Dumnezeu. Cine rămâne în învăţătura aceasta are pe Tatăl şi pe Fiul.
10 Dacă vine cineva la voi, şi nu vă aduce învăţătura aceasta, să nu-l primiţi în casă şi să nu-i ziceţi: „Bun venit!”
11 Căci cine-i zice: „Bun venit!”, se face părtaş faptelor lui rele.

traducerea BVA
9 Cine nu rămâne fundamentat pe învăţătura lui Cristos ci trece dincolo de limitele ei, nu Îl are pe Dumnezeu. Dar cine rămâne în limitele acestei învăţături, Îl are pe Tatăl şi pe Fiul.
10 Dacă vine la voi cineva care nu acceptă această învăţătură, să nu îl primiţi în casa voastră şi să nu îl salutați.
11 Pentru că cine îl salută, devine complice cu el la faptele lui rele.

traducerea CV2013
9 Oricine merge prea departe şi nu rămâne în învăţătura lui Cristos nu-L are pe Dumnezeu. Cine rămâne în învăţătura [lui Cristos] Îi are atât pe Tată, cât şi pe Fiu.
10 Dacă vine la voi cineva care nu aduce această învăţătură, să nu-l luaţi la voi şi să nu-l salutaţi,
11 căci cine îl salută se asociază cu faptele lui rele.

traducerea NT-CLV
9 Oricine o ia înainte şi nu rămîne în învăţătura lui Cristos, n-are pe Dumnezeu. Cine rămîne în învăţătură, are atît pe Tatăl, cît şi pe Fiul.
10 Dacă vine cineva la voi şi nu vă aduce învăţătura aceasta, să nu-l primiţi în casă şi să nu-i ziceţi: „Bun venit!”*
11 Căci, cine-i zice: „Bun venit!”, se face părtaş faptelor lui rele.
*lit. bucură-te. Este vorba de salutul obişnuit pe vremea Noului Testament.

traducerea (puțin parafrazată) NTÎT
9 Fiindcă dacă o luaţi de capul vostru dincolo de învăţătura lui Cristos, pe Dumnezeu îl veţi lăsa în urma voastră; însă dacă rămâneţi credincioşi învăţăturilor lui Cristos, îl veţi avea şi pe Dumnezeu. Atunci amândoi vor fi ai voştri, şi Tatăl, şi Fiul.
10 Dacă vine să vă înveţe unul care nu crede învăţătura lui Cristos, nici măcar să nu-l poftiţi în casă la voi. Să nu-l încurajaţi defel,
11 fiindcă dac-o faceţi, veţi fi şi voi părtaşi la răutatea lui.

Am arătat că învățătura curată a Bibliei este să umblăm cu Domnul pe calea mântuirii până la capăt, pentru că doar așa vom putea ajunge cu Domnul în veșnicie! Iacov 2 combate credința doar teoretică (fără să faci nimic) care nu mântuie, iar Ioan botezătorul a combătut pe ereticii care se credeau mântuiți pe veci, doar prin apartenență la poporul ales / vedeți articolul / .

Demonii ar vrea să ne înșele, prin lupii răpitori care propovăduiesc erezia nimicitoare a mântuirii pe veci (odată mântuit pe veci mântuit) că cei pe care Dumnezeu i-a ales și i-a obligat la mântuire, nu își mai pot pierde mântuirea. Nu ieșiți din învățătura curată a Evangheliei, ca să nu vă pierdeți mântuirea! Biblia ne învață în textul acesta că nici măcar nu trebuie să avem de-a face (religios) cu cei care propovăduiesc asemenea erezie!

Cum deosebim Duhul Adevărului și duhurile rătăcirilor nimicitoare

1 Ioan 4
despre cei care au 3 … duhul lui Antihrist, de a cărui venire aţi auzit. El chiar este în lume acum.
5 Ei sunt din lume; de aceea vorbesc ca din lume, şi lumea îi ascultă – poți merge băut (sau drogat) la curve că mântuirea nu se poate pierde; blasfemiile reformate cu mântuirea pe veci / vedeți categoria / , Dumnezeu este un monstru / vedeți articolul / , odată mântuit pe veci mântuit, mântuirea nu se poate pierde orice ar face cei veniți la mântuire, Biblia minte când spune că mântuirea se poate pierde, / de exemplu articolul / .
6 Noi însă suntem din Dumnezeu; cine cunoaşte pe Dumnezeu ne ascultă ascultă ce ne învață Biblia: că trebuie să mergem pe calea mântuirii până la capăt, pentru că doar așa vom ajunge la mântuirea finală. Multe articole din ultimul timp le-am scris bazat pe Epistolele lui Iacov și Ioan (mai este și Apocalipsa), care combat credința fără fapte (și dracii cred și se înfioară, și sunt ei mântuiți?!. Poate doar reformații să creadă așa ceva). / Vedeți articolul / cu ce ne învață Biblia.
cine nu este din Dumnezeu nu ne ascultă – strâmbă Adevărul (ați văzut mai sus într-un link un exemplu despre cum ar vrea să demonstreze că Biblia minte când spune că mântuirea se poate pierde, în Evrei).
Prin aceasta cunoaştem Duhul Adevărului şi duhul rătăcirii – nu va fi pierdere de sufletele lor în focul veșnic, nu vă lăsați înșelați de ei, ca să nu vă ratați veșnicia fericită!

5 Ei sunt din lume; de aceea vorbesc ca din lume – / vedeți categoria / ce au ajuns ei în lume (mai rău ca cei din lume). Mai bine nu ar fi venit la mântuire decât să decadă așa!

Preaiubiţilor, să nu daţi crezare oricărui duh, pentru că satan vrea să vă înșele!

1 Ioan 4
1 Preaiubiţilor, să nu daţi crezare oricărui duh; ci să cercetaţi duhurile, dacă sunt de la Dumnezeu; căci în lume au ieşit mulţi proroci mincinoşi. Matei 7.15 Păziţi-vă de prorocii mincinoşi! Ei vin la voi îmbrăcaţi în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt nişte lupi răpitori – cei care propovăduiesc învățăturile dracilor odată mântuit pe veci mântuit, orice ai face nu îți pierzi mântuirea! Dacă îi crezi, ajungi să ți-o pierzi!
2 Duhul lui Dumnezeu să-L cunoaşteţi după aceasta: orice duh care mărturiseşte că Isus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu – pe calviniști i-a ales dumnezeul lor fals pentru mântuire obligatorie / vedeți articolul despre dumnezeul calviniștilor / și acesta a trimis pe Domnul Isus doar pentru cei foarte puțini. Cristos nu a venit în trup pentru toți oamenii, Jertfa calvinistă este extrem de handicapată, bună doar pentru cei puțini aleși.
3 şi orice duh care nu mărturiseşte pe Isus – pentru cei mântuiți pe veci, erezia lor ține loc de Cristos! Au stricat Biblia ca să pară reală erezia nimicitoare cu mântuirea pe veci și au zis falsului ”sola Scriptura”! Mântuirea lor este prin sola fide, sola gratia, adică numai prin datul din gură cu credința FĂRĂ FAPTE, care știm că este a dracilor și nu mântuie, vedeți Iacov 2 . Nu Îl mărturisesc pe Domnul Isus, pentru că mântuirea creștină este doar cea dusă până la capăt, nu este de la Dumnezeu, ci este duhul lui Antihrist, de a cărui venire aţi auzit. El chiar este în lume acum.

Nu dați crezare ereziei nimicitoare că mântuirea nu se poate pierde!

Cine își iubește frații

1 Ioan 3
11 vestirea pe care aţi auzit-o de la început este aceasta: să ne iubim unii pe alţii;
12 nu cum a fost Cain, care era de la cel rău şi a ucis pe fratele său. Şi pentru ce l-a ucis? Pentru că faptele lui erau rele, iar ale fratelui său erau neprihănite – așa cum unii care au trecut la învățătura dracilor că mântuirea nu se poate pierde nu i-au putut suporta pe cei care au continuat să predice Adevărul: că mântuirea trebuie dusă până la capăt, altfel se poate pierde. Celor prigoniți de eretici pentru Adevăr, li se potrivește versetul următor:
13 Nu vă miraţi, fraţilor, dacă vă urăşte lumea – că vă urăsc lupii răpitori mântuiți pe veci. Un calvinist demonizat a zis că cei care cred în mântuirea creștină (arministă) nu se bucură de mântuirea lor, poate că nici nu sunt mântuiți (că nu i-a mântuit Calvin pe veci) și că are un prieten care s-a sinucis, dar nu și-a pierdut mântuirea. Vedem că vorbește satana prin gura lui, / vedeți articolul / . Sinucigașul s-a bucurat de mântuirea lui?! Așa eretic, așa ”mântuire”.
14 Noi ştim că am trecut din moarte la viaţă, pentru că iubim pe fraţi. Cine nu iubeşte pe fratele său rămâne în moarte – Cei care își iubesc frații, le predică acestora Adevărul. Cei care sunt iubitori de satana, le propovăduiesc învățătura dracilor că mântuirea nu se poate pierde. Ucid suflete și își pierd mântuirea (de lupii răpitori nu este pagubă)!
15 Oricine urăşte pe fratele său este un ucigaş; şi ştiţi că niciun ucigaş n-are viaţa veşnică rămânând în el – Epistola este scrisă fraților (nu celor din lume). Se referă la cei care au intrat, prin credință, pe calea mântuirii (cei născuți din nou). Dacă nu au viața veșnică rămânând în ei, înseamnă că și-au pierdut mântuirea! Au avut-o și și-au pierdut-o! Ereticii ucigași de suflete (care zic că mântuirea nu se poate pierde, orice ar face cei mântuiți) și ucid suflete care ar fi trebuit să umble pe calea mântuirii, și-au pierdut mântuirea: nu au viața veșnică rămânând în ei!
16 Noi am cunoscut dragostea Lui prin aceea că El Şi-a dat viaţa pentru noi; şi noi deci trebuie să ne dăm viaţa pentru fraţi – în primul rând să predicați doar Adevărul, ca minciunile satanei să nu le ucidă sufletele!
17 Dar cine are bogăţiile lumii acesteia, şi vede pe fratele său în nevoie, şi îşi închide inima faţă de el, cum rămâne în el dragostea de Dumnezeu? – Cine are Adevărul în Biblie și nu îl spune și altora (cel care nu combate erezia nimicitoare că nu trebuie să facă nimic ca să ajungă să fie mântuiți în viitor, nici să umble pe calea mântuirii, cu Domnul, până la capăt sau chiar pot face orice, dacă mântuirea nu se poate pierde), că credința fără fapte este moartă și nu poate mântui, că doar umblarea pe cale ne poate duce în veșnicia fericită, cum poate rămâne în dragostea de Dumnezeu? Nicicum!
18 Copilaşilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta şi cu adevărul – cu fapta și cu Adevărul înseamnă combaterea învățăturii dracilor că odată mântuit pe veci mântuit!

În acest text sunt prezentați cei care își iubesc frații și cei care își urăsc frații. Vedeți în / acest articol / , care este cel care își iubește frații (cu Adevărul divin) și cel care îi urăște (propovăduiește minciuna satanei că mântuirea este pe veci și nu se poate pierde).

Unii merg până la marginile pământului ca să predice Evanghelia, și nu ne pasă că lângă noi, în Bisericile noastre, unii cred mizeria de erezie și fac orice, că nu își mai pot pierde mântuirea!

Ereticii care propovăduiesc învățătura dracilor că mântuirea nu se poate pierde sunt forme ale Anticristului

1 Ioan 2
21 V-am scris nu că n-aţi cunoaşte adevărul, ci pentru că îl cunoaşteţi şi ştiţi că nicio minciună nu vine din adevăr.
22 Cine este mincinosul, dacă nu cel ce neagă că Isus este Hristosul? Acela este Antihristul, care neagă pe Tatăl şi pe FiulMonstrul numit Dumnezeu i-a ales arbitrar doar pe unii pentru mântuire, iar Jertfa este bună doar pentru ei – blasfemie. Erezia mântuirii pe veci Îl neagă pe Dumnezeu ca Tată bun, care vrea mântuirea tuturor oamenilor. Îl neagă și pe Isus, care este Hristosul numai pentru cei foarte puțini, aleși.
23 Oricine neagă pe Fiul n-are pe Tatăl. Oricine mărturiseşte pe Fiul are şi pe Tatăl.
24 Ce aţi auzit de la început, aceea să rămână în voi. Dacă rămâne în voi ce aţi auzit de la început, şi voi veţi rămâne în Fiul şi în Tatăl.
25 Şi promisiunea pe care ne-a făcut-o El este aceasta: viaţa veşnică – promisiunea este făcută tuturor celor care vor să umble pe calea mântuirii, până la capăt, la veșnicia fericită. Pe aceștia, Dumnezeu nu îi scăpa din mână (dacă vor să rămână, dacă nu pleacă ei de bunăvoie).
26 V-am scris aceste lucruri în vederea celor ce caută să vă rătăcească – cei care propovăduiesc erezia nimicitoare odată mântuit pe veci mântuit, mântuirea nu se poate pierde. Și lor Dumnezeu le-a făcut o promisiune: focul veșnic exegerat de fierbinte!

1 Ioan 2 Cei care își urăsc frații

1 Ioan 2
7 Preaiubiţilor, nu vă scriu o poruncă nouă, ci o poruncă veche pe care aţi avut-o de la început. Porunca aceasta veche este Cuvântul pe care l-aţi auzit.
8 Totuşi vă scriu o poruncă nouă, lucru care este adevărat atât cu privire la El, cât şi cu privire la voi; căci întunericul se împrăştie, şi Lumina adevărată şi răsare chiar.
9 Cine zice (crede, pretinde) că este în Lumină, şi urăşte pe fratele său, este încă în întuneric până acum.
10 Cine iubeşte pe fratele său rămâne în Lumină, şi în el nu este niciun prilej de poticnire.
11 Dar cine urăşte pe fratele său este în întuneric, umblă în întuneric, şi nu ştie încotro merge, pentru că întunericul i-a orbit ochii.
12 Vă scriu, copilaşilor, fiindcă păcatele vă sunt iertate pentru Numele Lui.
13 Vă scriu, părinţilor, fiindcă aţi cunoscut pe Cel ce este de la început. Vă scriu, tinerilor, fiindcă aţi biruit pe cel rău. V-am scris, copilaşilor, fiindcă aţi cunoscut pe Tatăl.
14 V-am scris, părinţilor, fiindcă aţi cunoscut pe Cel ce este de la început. V-am scris, tinerilor, fiindcă sunteţi tari, şi Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi, şi aţi biruit pe cel rău.
15 Nu iubiţi lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubeşte cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el.

versetele 9 și 11 Cine urăște pe fratele său și pe cei pe care ar trebui să îi păstorească? Cine ucide suflete cu mizeria de erezie nimicitoare că mântuirea nu se poate pierde. Unii au crezut că pot face orice, că Cristos este așa de mare și Jertfa așa de acoperitoare că poate ierta orice și mântuirea nu se poate pierde (așa li s-a propovăduit de la amvoane). Au crezut că pot face orice și au făcut orice! Și unii au ajuns mai decăzuți decât cei din lume! Nu degeaba scrie în Biblie că mai bine nu ar fi venit la mântuire!

Unii pot să trăiască ca sfinții, chiar dacă cred că Dumnezeu i-a ales și i-a mântuit cu de-a sila. Cei care află de erezie se interesează ușor pe internet ce înseamnă acesta și cred că odată mântuiți ei sunt pe veci mântuiți. Dacă fac orice, merg din rău în mai rău. Și calviniștii care trăiesc ca sfinți devin lupi răpitori (contribuie la uciderea sufletelor) fără să vrea și chiar fără să știe. Nu au vrut ei să devină lupi răpitori. Dar nici ereziile nimicitoare de la satana nu sunt spre binele oamenilor! Fără să vrea, aceștia ucid sufletele celor care ar trebui să umble cu Domnul pe calea mântuirii. Versetul 10 Cine iubeşte pe fratele său rămâne în Lumină, şi în el nu este niciun prilej de poticnire. 11 Dar cine urăşte pe fratele său – prin faptul că îi spune învățătura dracilor că mântuirea nu se poate pierde este în întuneric, umblă în întuneric, şi nu ştie încotro merge spre chin veșnic, pentru că întunericul (satana) i-a orbit ochii Doctrinele false care sunt numite ale harului, bazate pe falsificarea Bibliei.

Nu propovăduiți erezia nimicitoare, pentru că ucideți suflete și Dumnezeu vă va chinui în focul veșnic! Dumnezeu nu va pierde la nesfârșit!

Trecerea la evanghelia falsă a mântuirii pe veci duce la condamnare veșnică!

Galateni 1
6. Mă mir că treceţi aşa de repede de la Cel ce v-a chemat prin harul lui Hristos la o altă evanghelie – vedeți jos (a) – cei care ar vrea să ne arate mântuirea pe veci trec de la umblarea în har pe calea mântuirii, până la capăt, la mântuirea (arbitrară) pe moment, pe veci. Adică ei sunt mântuiți (că Dumnezeu i-a ales) pe veci și atât.
7. Nu doar că este o altă evanghelie; dar sunt unii oameni care vă tulbură / vedeți articol despre tulburare / şi voiesc să răstoarne Evanghelia lui Hristos – am arătat cum tot felul de lupi răpitori care se pretind mântuiți pe veci, nu suportă învățătura sănătoasă (Unul avea un prieten care s-a sinucis dar nu și-a pierdut mântuirea, el a zis că cei care umblă pe calea mântuirii cu Domnul nu se bucură de mântuirea lor, poate că nici nu sunt mântuiți. Sinucigașul s-a bucurat oare de ”mântuirea” lui pe veci?).
8. Dar, chiar dacă noi înşine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema! – evanghelia mântuirii pe veci, că i-a ales Dumnezeu în suveranitate arbitrară și i-a mântuit cu de-a sila pe veci cu harul ieftin.
9. Cum am mai spus, o spun şi acum: dacă vă propovăduieşte cineva o Evanghelie deosebită de aceea pe care aţi primit-o, să fie anatema! – cu câteva zeci de ani în urmă, în America, niște adventiști nemulțumiți de umblarea pe calea mântuirii au trecut la erezia cu mântuirea ușoară, pe veci. Au fost dați afară și nu au mai poluat din interior religia adventistă. Adventiștii au avut inteligența și frica de Domnul să își excizeze tumorile calviniste, slăvit să fie Dumnezeu pentru aceasta!
10. Caut eu oare, în clipa aceasta, să capăt bunăvoinţa oamenilor sau bunăvoinţa lui Dumnezeu? Sau caut să plac oamenilor? Dacă aş mai căuta să plac oamenilor, n-aş fi robul lui Hristos – vedeți jos (b) – apostolul Pavel nu a vrut să propovăduiască o mântuire ușoară pe veci, ca să placă oamenilor (după poftele lor), că erau mântuiți și gata!
11. Fraţilor, vă mărturisesc că Evanghelia propovăduită de mine nu este de obârşie omenească;
12. pentru că n-am primit-o, nici n-am învăţat-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui Isus Hristos – mântuirea care trebuie dusă până la capăt, cu Domnul.

(a) 1 Corinteni 15
1. Vă fac cunoscut, fraţilor, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care aţi primit-o, în care aţi rămas
2. şi prin care sunteţi mântuiţi, dacă o ţineţi aşa după cum v-am propovăduit-o; altfel, degeaba aţi crezut.

(b) 2 Timotei 4
1. Te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu şi înaintea lui Hristos Isus, care are să judece viii şi morţii, şi pentru arătarea şi Împărăţia Sa:
2. propovăduieşte Cuvântul, stăruie asupra lui la timp şi nelatimp (nu învățătura dracilor că mântuirea nu se poate pierde), mustră (să îi mustre Dumnezeu pe lupii răpitori și să îi împiedice să propovăduiască erezia nimicitoare că mântuirea nu se poate pierde), ceartă, îndeamnă cu toată blândeţea şi învăţătura.
3. Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învăţătura sănătoasă; ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute şi îşi vor da învăţători după poftele lor – / vedeți aici categoria /  de la ce învățători mincinoși vine învățătura mântuirii pe veci, ca să nu o credeți!
4. Îşi vor întoarce urechea de la Adevăr şi se vor îndrepta spre istorisiri închipuite – punctele T.U.L.I.P. ale calvinismului
5. Dar tu fii treaz în toate lucrurile!

Ce le spune Biblia sataniștilor care răspândesc învățătura dracilor cu mântuirea pe veci

Ezechiel 34
17 ,,Şi voi, oile Mele, aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: ,Iată, voi judeca între oaie şi oaie, între berbeci şi ţapi.
18 Este prea puţin pentru voi că paşteţi în păşunea cea bună, de mai călcaţi în picioare şi cealaltă parte a păşunei voastre? Că beţi o apă limpede, de mai turburaţi şi pe cealaltă cu picioarele?
19 Şi oile Mele trebuie apoi să pască ce aţi călcat voi cu picioarele voastre, şi să bea ce aţi turburat voi cu picioarele voastre!`

Tot felul de sataniști L-au părăsit pe Domnul și propovăduiesc o altă evanghelie (nu cea pe care am primit-o), care dă o mântuire ușoară dar falsă, pe veci! Asemenea slujitori ai satanei s-au adăpat din apă curată, dar o murdăresc cu erezia nimicitoare că mântuirea nu se poate pierde. Unii au fost otrăviți de erezie și au crezut că pot face orice, că mântuirea nu se mai poate pierde, odată mântuiți pe veci mântuiți, au făcut orice și starea lor de la urmă a ajuns mai rea decât la început!

Lupii răpitori se pretind oi, dar sunt cunoscuți prin faptul că tulbură învățătura sănătoasă pe care am primit-o de la înaintașii noștri și care este după Biblie: că mântuirea trebuie dusă până la capăt, altfel se poate pierde! Nu vă luați după lupii răpitori, ca să nu fiți cu ei în partea nefericită a veșniciei!

Ce trebuie să facă baptiștii cu ereticii mântuiți pe veci: ”Lăsaţi-i: sunt nişte călăuze oarbe”

Matei 15
1. Atunci nişte farisei şi nişte cărturari din Ierusalim au venit la Isus şi I-au zis:
2. „Pentru ce calcă ucenicii Tăi datina bătrânilor? …
3. Drept răspuns, El le-a zis: „Dar voi de ce călcaţi porunca lui Dumnezeu în folosul datinii voastre?

6. aţi desfiinţat Cuvântul lui Dumnezeu în folosul datinii voastre – cei care se pretind mântuiți pe veci au înlocuit învățătura Bibliei cu umblarea pe calea mântuirii până la capăt, practic, cu fapte, cu harul suveran ieftin care le-a dat mântuirea ușoară pe veci doar lor, celor care se pretind aleși. Au folosit Sola Scriptura ca să înlocuiască Tradiția catolică cu mântuirea ușoară și arbitrară pe veci, adică cu tradiția calvină (punctele TULIP).
7. Făţarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi, când a zis:
8. „Norodul acesta se apropie de Mine cu gura şi Mă cinsteşte cu buzele, dar inima lui este departe de Mine – am cunoscut baptiști care au crezut învățătura dracilor a mântuirii pe veci și care au făcut orice, că mântuirea nu se poate pierde și starea lor a mers în rău!
9. Degeaba (dacă au primit altă evanghelie, cu mântuirea ieftină pe veci, degeaba au crezut!). Mă cinstesc ei, învăţând ca învăţături nişte porunci omeneşti.” – se pretind sfinți, dar propovăduiesc erezia nimicitoare odată mântuit pe veci mântuit.

14. Lăsaţi-i: sunt nişte călăuze oarbe; şi când un orb călăuzeşte pe un alt orb, vor cădea amândoi în groapă.” – nu este pagubă de sufletele lor, dar măcar să îi mustre Dumnezeu și să nu îi mai lase să ucidă suflete cu învățătura dracilor că mântuirea nu se poate pierde!

Domnul Isus ne-a învățat să îi dăm afară din religia baptistă pe lupii răpitori care propovăduiesc erezia nimicitoare că mântuirea nu se poate pierde! Adventiștii i-au dat afară pe ai lor și nu mai au această problemă, ca baptiștii cu lupii răpitori! Bine au făcut, L-au cinstit pe Dumnezeu făcând așa!

lup ca oaie

Ucenicul Domnului, Ioan, a fost arminist convins: Păziţi-vă bine să nu pierdeţi rodul muncii voastre

Precizare: A doua epistolă sau scrisoare a lui Ioan către Biserică este scurtă, de aceea în varianta tipărită nu are capitole. În varianta electronică este pus un capitol.

2 Ioan 1
5. Şi acum, te rog, Doamnă, nu ca şi cum ţi-aş scrie o poruncă nouă, ci cea pe care am avut-o de la început: să ne iubim unii pe alţii!
6. Şi dragostea stă în vieţuirea după poruncile Lui – nu după erezia nimicitoare că odată mântuit pe veci mântuit! Aceasta este porunca în care trebuie să umblaţi, după cum aţi auzit de la început.
7. Căci în lume s-au răspândit mulţi amăgitori, care nu mărturisesc că Isus Hristos vine în trup. Iată amăgitorul, iată Antihristul! – sau orice învățătură a dracilor, erezie nimicitoare prin care demonii vor să îi înșele pe oameni.
8. Păziţi-vă bine să nu pierdeţi rodul muncii voastre, ci să primiţi o răsplată deplină.
9. Oricine o ia înainte (sau în orice altă direcție, se referă la cine iese din învățătura curată), şi nu rămâne în învăţătura lui Hristos – iese în erezia că ei sunt mântuiți prin harul ieftin și mântuirea ușuratică, numai prin credința teoretică sola fide a dracilor care nu mântuie, numai prin harul în care nu sunt obligați să umble sola gratia, umblă și cu Domnul și cu demonii (care i-au înșelat), că tot în locul bun vor fi în veșnicie, asigurați chiar dacă umblă cu demonii prin solus Christus; învățătura pe care am primit-o este despre umblarea OBLIGATORIE, în har cu Domnul, pe calea mântuirii, până la capăt, altfel mântuirea se pierde, n-are pe Dumnezeu. Cine rămâne în învăţătura aceasta are pe Tatăl şi pe Fiul – în învățătura arministă, știm că apostolul iubirii, ucenicul Domnului, Ioan, a fost arminist: Ioan 3.36 Cine crede în Fiul are viaţa veşnică (intră pe calea mântuirii); dar cine nu-L ascultă pe Fiul (traducerea corectă),adică cine a intrat pe calea mântuirii, dar nu umblă până la capăt cu Domnul PRIN ROADE VREDNICE DE POCĂINȚĂ; PRIN FAPTE, nu trăiește în ascultare de Domnul, nu va vedea viaţa veșnică (în partea fericită a veșniciei), ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el.

  1. Dacă vine cineva la voi, şi nu vă aduce învăţătura aceasta arministă, să nu-l primiţi în casă şi să nu-i ziceţi: „Bun venit!”
  2. Căci cine-i zice: „Bun venit!”, se face părtaş faptelor lui rele.

Nu vă murdăriți să aveți măcar de-a face cu ereticii prin care demonii încearcă să vă înșele și să vă fure sufletele, de la mântuirea finală! Doar cine umblă pe calea mântuirii până la capăt va fi cu Domnul în partea fericită a veșniciei!

Morminte văruite

Matei 23
27. Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici! – adică chiar cei care ar fi trebuit să răspândească Adevărul! Pentru că voi sunteţi ca mormintele văruite, care pe din afară se arată frumoase – este doar o impresie!, iar pe dinăuntru sunt pline de oasele morţilor şi de orice fel de necurăţenie – odată mântuit pe veci mântuit, (poți face orice că) mântuirea nu se poate pierde! Unii au făcut orice și au mers din rău în mai rău, spre pieire veșnică! Bețivani, curvari, drogați, fac avorturi etc, că odată ce te-ai făcut (baptist)-fals ”mântuit pe veci”, nu îți mai poți pierde mântuirea, orice ai face!
28. Tot aşa şi voi, pe din afară vă arătaţi neprihăniţi oamenilor, dar pe dinăuntru sunteţi plini de făţărnicie şi de fărădelege – au înlocuit învățătura baptistă a umblării cu Domnul pe calea mântuirii până la capăt cu erezia nimicitoare a mântuirii ușoare pe moment, pe veci! Apoc. 22.18 și 19.
29. Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici! Pentru că voi zidiţi mormintele prorocilor, împodobiţi gropile celor neprihăniţi
30. şi ziceţi: „Dacă am fi trăit noi în zilele părinţilor noştri, nu ne-am fi unit cu ei la vărsarea sângelui prorocilor.”
31. Prin aceasta mărturisiţi despre voi înşivă că sunteţi fiii celor ce au omorât pe proroci – ca cei păgânizați din vechime, și lupii răpitori care propovăduiesc mântuirea pe veci nu au putut suporta învățătura sănătoasă / de exemplu vedeți aici un fanatic / .
33. Şerpi, pui de năpârci! Cum veţi scăpa de pedeapsa gheenei? – Nicicum!

Dumnezeu îi va arde pe lupii răpitori într-un foc care nu se va stinge niciodată (nu că ar fi pagubă!). Nu primiți învățătura dracilor cu mântuirea pe veci, ca să nu fiți cu ei în focul veșnic. Odată în chin, pe veci în chinuri!

Învățătura mântuirii pe veci este de la satana, după roade îi cunoaștem pe cei strecurați printre noi

Un ”mântuit pe veci” / prezentat aici / a ruinat biserica ridicată în zeci de ani de pastorul baptist / prezentat aici / . Nu am văzut niciodată o ură mai mare împotriva Bisericii lui Cristos și împotriva învățăturii curate, ca a acestuia (după cum spune Biblia, 2 Timotei 4.3 va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învăţătura sănătoasă – mântuirea se poate pierde, dacă nu este dusă până la capăt, aceasta este învățătura creștinilor). Ce îl face pe un individ inteligent și cu bun-simț așa de demonizat, încât să nu îi poată suporta pe sfinți (cei care au îndrăznit să se opună mizeriei ereziei calvine) și să nu mai poată de dragul altor ”mântuiți pe veci” care nu au legătură cu umblarea pe calea mântuirii? Satana. Unii au primit erezia odată mântuit pe veci mântuit și astfel Isus a plecat de la ei. În schimb au venit demonii (mai mulți, mai răi și mai vicleni) de mai multe ori.

Cei care ați primit învățătura dracilor, erezia nimicitoare că mântuirea nu se poate pierde, renunțați la ea, până mai puteți. Dacă vă vor împietri demonii suficient de mult, nu veți mai putea renunța. Odată ce veți deveni lupi răpitori, veți fi cu lupii răpitori în veșnicia rea. Ei au și osândă suplimentară. Veți fi în veșnicie cu cei cărora le-ați ruinat sufletele cu mântuirea ușoară pe veci!

Lupii răpitori ”odată mântuiți pe veci mântuiți” trebuie dați afară

Credința creștină a ajuns până la noi pentru că ereticii (care propovăduiau învățăturile demonilor) au fost dați afară, adică nu erau considerați creștini. Așa ar fi trebuit făcut cu ereticii care propovăduiesc mântuirea pe veci (odată mântuit pe veci mântuit), care este împotriva Bibliei. Biblia ne garantează că aceștia nu vor fi cu Domnul în veșnicia fericită, pentru că au o altă evanghelie (falsă). De exemplu cei doi din / articolul de aici / , care datorită negurii întunerecului pe care îl răspândesc în jurul lor, aduc blestemul mâniei lui Dumnezeu peste cei care i-au ajutat, în bisericile lor! Nu aceasta este religia baptistă pe care am primit-o de la înaintașii noștri! Acești eretici sunt ”nişte stele rătăcitoare, cărora le este păstrată negura întunericului pentru vecie” Amin.

Iuda 1.13 nişte valuri înfuriate ale mării, care îşi spumegă ruşinile lor – mântuirea nu se poate pierde;
nişte stele rătăcitoare – căzute, ca Lucifer!, cărora le este păstrată negura întunericului pentru veci – măcar să îi oprească Dumnezeu să își mai spumege învățăturile dracilor că mântuirea nu se poate pierde! Să îi mustre Dumnezeu! Amin.

Ar trebui făcută o listă cu ereticii calviniști ”mântuiți pe veci” și să nu îi considerăm creștini! Sunt între noi, dar sunt ai satanei!

Lupii răpitori ”mântuiți pe veci” pe care demonii i-au strecurat printre noi, sunt cu noi, dar nu sunt de-ai noștri!

Din vremea primilor ucenici ai Domnului, de-a lungul secolelor, ereticii care propovăduiau învățăturile dracilor erau dați afară din religia creștină. Așa ar fi trebuit dați afară lupii răpitori ”mântuiți pe veci”, cei pe care demonii i-au strecurat între noi ca să ne otrăvească cu ereziile calviniste că odată mântuit pe veci mântuit (în orice formă ar fi fost răspândite acestea, după cum spune Biblia că își vor da învățători și învățături după poftele lor!, de aceea ereziile cu mântuirea pe veci îmbracă mai multe forme, otrava este la fel).

lup colti rL sh

 

 

 

lup oaie 74604519875_image_(1) lup in blana de oaie +++

 

 

 

 

DEZMINȚIRE: Lupii răpitori pe care dracii i-au strecurat între noi sunt cu noi, dar nu sunt de-ai noștri!

Iuda (1).4 despre osândirea veșnică a lupilor răpitori

Duhul Sfânt a inpirat pe cei care au scris Biblia, să scrie învățătura sănătoasă care vine de sus. În vremea lor au existat eretici care se credeau mântuiți pe veci (combătuți în Iacov 2, de Ioan Botezătorul / vedeți articol / și de alții / de exemplu vedeți articolul / ). Asemenea eretici mântuiți pe veci au otrăvit religia baptistă după revoluție. Textele din Biblie care au combătut religia falsă sunt din nou actuale. Să vedem Iuda 1.4 (este vorba despre o epistolă scurtă, care nu are capitole, am pus capitolul 1 pentru că așa apare în diferite traduceri pe computer și să nu existe confuzii).

Iuda (1).4 Căci s-au strecurat printre voi unii oameni,
scrişi demult pentru osânda aceasta,
oameni neevlavioşi,
care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru şi
tăgăduiesc pe singurul nostru Stăpân şi Domn, Isus Hristos.

traducerea BVA
Iuda (1).4 … în mod subtil, au venit între voi şi oameni a căror condamnare a fost anunţată de mult timp (în Scripturi). În lipsa lor de reverenţă faţă de Dumnezeu, au înlocuit harul Lui cu libertinajul; şi nu Îl recunosc pe Isus Cristos ca fiind Stăpân şi singurul nostru Dumnezeu.

Bazat pe mai multe traduceri:

S-au furișat în ascuns între creștini, s-au strecurat între voi
păgâni, eretici mântuiți pe veci, lupi răpitori
scriși din vechime (în Scriptură), pentru osânda veșnică de care nu mai au cum să scape (nu Dumnezeu i-a rânduit pentru osândă, ci ei s-au ales singuri, prin slujirea celui rău și viclean. Știm ce trebuiau să pățească, în VT, prorocii mincinoși care vorbeau învățături greșite. Se vede că vor fi judecați ca în vechime, fără milă. Sentința lor a fost dată demult, la Judecată doar va fi pusă în aplicare!)
lupi răpitori fără frică de Dumnezeu (poți face orice că odată ce ai venit la mântuire, mântuirea nu ți-o mai poți pierde)
care au schimbat în destrăbălare, desfrânare harul lui Dumnezeu – unul a ținut în biserică un bețivan curvar drogat scandalagiu, câțiva ani în plus (poate să îi sufle undeva, poate că reușește să îl învie la viața veșnică)! Și se miră baptiștii că de unde vine mânia lui Dumnezeu! De la lupii răpitori care au schimbat harul mântuirii în învățătura dracilor că odată mântuit pe veci mântuit!
și
neagă pe singurul nostru Stăpân şi Domn, Isus Hristos – neagă învățătura curată dată sfinților odată pentru totdeauna, vor să înlocuiască învățătura curată a mântuirii pe calea mântuirii, dusă până la capăt, cu mântuirea pe moment,  fără fapte, pe veci, fără Stăpân şi Domn. Se fac singuri cristoși mincinoși, care dau oamenilor o mântuire la fel de falsă ca ei (Iacov 2, prin inspirația Duhului Sfânt ne spune că credința mântuirii ușuratice, pe moment pentru veci, este a dracilor, fără folos de mântuire!).

Biblia, scrisă sub influența Duhului Sfânt, ne învață să ne ferim de cei care propovăduiesc erezia nimicitoare că mântuirea nu se poate pierde. Nu primiți învățăturile lor, ca să nu ajungeți să fiți cu ei în crematoriul veșnic. Odată în chin, chinuiți pe veci!

Evrei 10 Dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoştinţa Adevărului, nu mai rămâne nicio Jertfa pentru păcate

Evrei 10
26. Căci, dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoştinţa Adevărului, nu mai rămâne nicio Jertfa pentru păcate,
27. ci doar o aşteptare înfricoşată a judecăţii şi văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiţi.
28. Cine a călcat Legea lui Moise este omorât fără milă, pe mărturia a doi sau trei martori.
29. Cu cât mai aspră pedeapsă credeţi că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului, cu care a fost sfinţit, şi va batjocori pe Duhul harului?
30. Căci ştim cine este Cel ce a zis: „A Mea este răzbunarea, Eu voi răsplăti!”, şi în altă parte: „Domnul va judeca pe poporul Său.”
31. Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui Viu!

Evrei 10
26. după ce am primit cunoştinţa Adevărului – Cristos este Adevărul nostru
Ioan 17.3 Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Isus Hristos pe care L-ai trimis Tu. – vedem că acest ”Să Te cunoască pe Tine” se referă la unirea cu Domnul, pe calea mântuirii.
Matei 1.25 Iosif n-a cunoscut-o, până ce ea a născut un Fiu. – un cunoscut pastor baptist-arminist spunea că unirea cu Domnul este asemănătoare cu unirea dintr-o căsătorie, Domnul Isus este Mirele, iar noi suntem mireasa. Cunoașterea se referă la această unire cu Domnul.
după ce am primit cunoştinţa Adevărului – se referă la cei născuți din nou
dacă păcătuim cu voia – dacă o ținem tot păcătuid
nu mai rămâne nicio Jertfa pentru păcate Cristos a fost singura Jertfa pentru păcate, alta nu va mai fi
27. ci doar o aşteptare înfricoşată a judecăţii şi văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiţi – în veșnicie
28. Cine a călcat Legea lui Moise este omorât fără milă, pe mărturia a doi sau trei martori.
29. Cu cât mai aspră pedeapsă credeţi că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări Sângele legământului, cu care a fost sfinţit, şi va batjocori pe Duhul harului?
30. Căci ştim cine este Cel ce a zis: „A Mea este răzbunarea, Eu voi răsplăti!”, şi în altă parte: „Domnul va judeca pe poporul Său.”
31. Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui Viu!

Nu îi credeți pe cei care vă spun că nu este cădere din har, că odată mântuit ești pe veci mântuit. Prin ei, satana vrea să vă piardă sufletele în veșnicia fără Domnul.

 

Cei care închid oamenilor Împărăția, nici ei nu vor intra în ea!

Matei 23
13. Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici! – adică cei care trebuiau să predice Adevărul! Pentru că voi închideţi oamenilor Împărăţia cerurilor: nici voi nu intraţi în ea, şi nici pe cei ce vor să intre nu-i lăsaţi să intre.
15. Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici! Pentru că voi înconjuraţi marea şi pământul ca să faceţi un tovarăş de credinţă; şi, după ce a ajuns tovarăş de credinţă, faceţi din el un fiu al gheenei, de două ori mai rău decât sunteţi voi înşivă. – am văzut cum baptiști botezați membri în biserici baptiste, după ce au primit învățătura dracilor că mântuirea nu se poate pierde au luat-o razna și starea lor de pe urmă a ajuns mai rea decât cea dintâi.

Luca 11.52 Vai de voi, învăţători ai Legii! Pentru că voi aţi pus mâna pe cheia cunoştinţei: nici voi n-aţi intrat (ereticii nu vor intra), iar pe cei ce voiau să intre i-aţi împiedicat să intre.”

În comunism, religia baptistă din România a fost creștină (arministă), foarte aproape de neo-protestanți. După Revoluție și la noi a fost adusă din America erezia nimicitoare că odată mântuit ești pe veci mântuit, că nu există cădere din har orice ai face, adică erezii nimicitoare calviniste (reformate, mizerii apărute de sute de ani). Personal, am cunoscut câțiva baptiști-eretici-calviniști care au ajuns curvari, bețivi, escroci care merg la bisericile lor doar ca să se dea mari și să aibă oamenii încredere în ei, ca să îi poată înșela mai ușor.
Unii (pastori) baptiști au devenit eretici, de exemplu unul care povestește cum a trecut la învățăturile dracilor:
http://www.monergism.ro/index.php/confession/cum-a-aparut-acest-site/
Alți au devenit calviniști eretici ca să își acopere mizeria în loc să se pocăiască și Dumnezeu să îi ierte.
Am arătat într-un articol precedent cum unii se fac eretici calviniști ca să își alunge plictiseala umblării cu Domnul (le lipsea bucuria).

Ce spune Biblia despre (pastorii) baptiști de tip nou eretici calviniști? Vedeți în textul de mai sus. Le doresc lupilor răpitori care vor să sfâșie turma Domnului să le sfâșie Dumnezeu colții și să îi împiedice să mai răspândească otrava satanei. Să dovedească Dumnezeu cine are dreptate: Biblia sau Calvin! Și să le facă Dumnezeu veșnicia mai cumplită!